Håper hundekjørerlaget nytter anledningen til å se nye muligheter

Arne M. Kristiansen svarer Geir Wang i et innlegg om hundekjøring.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix  Foto: Shutterstock

leserbrev

Tilsvar til innlegg om hundekjøring i Kjellerskogen i Nordreisa, offentliggjort i «Nordlys» av 18.5. -19, skrevet av Geir Wang, overskrift «Er det virkelig ikke plass til oss også?»

DEBATT:

Skal et «bygdeopprør» mot hundekjørere være måten å løse utfordringer på i Nordreisa? 

Skal Nordreisa være et sted der det er plass til alle? Nordreisa hundekjørerlag håper befolkningen og ikke minst politikere i Miljø-planutvalget den 23. mai tenker seg nøye om når administrasjonen legger fram en forskrift om å stenge ute en lovlig idrettslig aktivitet, nemlig hundekjøring.


Det korte svaret på spørsmålet stilt i overskrifta er «Ja, plass er det, men da i samarbeid med Statskog, kommunen og lokalbefolkningen omlag to-2- kilometer mot sørvest fra Kjellerskogen». Hadde bare G.W. og hundekjørerlaget møtt på et åpent møte i kommunestyresalen på Storslett den 14. 5. 2019 – og de var også invitert –, ville mange av spørsmålene han stilte i avisinnlegget sitt vært besvart.

Ulike tolkninger av allemannsretten kan være en av årsakene til at hundekjørere har blitt uønsket i Kjellerskogen. Utstrakt etablering av treningsløyper for hundekjørerlaget også på private eiendommer og uten tillatelse fra de private grunneierne, har vært en kilde til konflikter. På vinterstid har disse løypene blitt kjørt opp og vedlikeholdt med snøscootere, etter at dispensasjoner fra motorferdselsloven er innvilget av ulike disp.utvalg og kommunen.

På sommerstid har sporene etter mangeårig bruk av ATV med motoren også i bruk, blitt svært synlige. Mange offentlige etater er kontaktet for å få en inspeksjon av områdene, mest på statlig eiendom, men også flere private eiendommer er berørt. Også sommerstid er dispensasjoner gitt til kjøring med begrunnelse kjørerens sikkerhet ( få kopier på servicetorget).

Kun én privat grunneier har gitt tillatelse til kjøring på sin eiendom, men i alle fall de første årene ble gårdsnummer og bruksnummer på denne tillatelsen trukket i tvil lokalt.

Turistkjøring (i næring) kan ikke foregå etter allemannsrettens regler. Heller ikke etablering av permanente treningsløyper for lag/foreninger og konkurranser dekkes av reglene i allemannsretten. Disse løypene må oftest ha større bredde enn det gamle og tildels gjengrodde hesteveier har. Derfor har øks og motorsag vært flittig brukt for å etablere dagens populære «løypenett» i og omkring Kjellerskogen. Heller ikke dette er i tråd med allemannsrettens intensjoner.

Når G.W. nevner det han kaller Røyelløypa, er det et mangeårig ønske fra hundekjørerlaget at de skal få etablere ei hundekjøringsløype fra Kjellerskogen til lovlig snøscooterløype fra Røyelen til Kautokeino (om du vil). Fra samfunnshuset i Kjelleren til nevnte Røyelløype var det i 2002 et arbeid i gang via Snemyr og Kjelleren grendelag for å få en godkjent scooterløype. Daværende leder fikk da på plass målt av gmnneiertillatelser, kommunen godkjente planene og søknad ble sendt til Fylkesmannen. Den eneste innsigelsen mot en slik løype, kom fra Nordreisa Hundekjørerlag.


Gir opp planer om regulert område for hundekjøring

Etter mye protester fra lokalbefolkningen vil hundekjørerlaget avslutte arbeidet med et regulert område for hundekjøring.

 

Begrunnelsen var at der skulle de ha ei hundekjørerløypre, og hunder og scootere passer ikke i samme løype. Dette gjelder i enda større grad i dag, siden hunder og hundekjørere er så mange flere nå. Hundekjørere med kraftig hodelykt kan lett forveksles med snøscooter, og at den er på vesentlig lengre avstand enn i virkeligheten. Fylkesmannen avviste i 2002 kommunens anmodning.

Hundekjøring er en ny aktivitet, hentet fra polare områder med harde snødekte vidder og rimelig grei tilgang på føde for de firbeinte. På bildet av G.W. i avisa med sitt hundespann, ser vi tydelig at han kjører langs ei bred løype som er opparbeidet med snøscooter. Før sommersesongen -16 fikk hundekjørerlaget brev fra Fylkesmannen, hvor det ble presisert at hundekjøring med ATV bak er å betrakte som turkjøring.

Det samme gjelder snøscooterkjøring med formål å trakke løype for hundekjøring når dette skjer i utmark. Motorferdselslovens paragraf 6 er etter hva jeg er kjent med, ikke endret av lovgiver etter april 2016.

Hundekjøring i Kjellerskogen startet i et svært lite omfang såvidt meg bekjent tidlig på 1990-tallet. Små hundespann, sporadisk kjøring av to kjørere og gemyttlig stemning unntatt når øks og motorsag ble brukt. Dette var da sett på som tålt bruk. Etterhvert økte tallet på hunder og kjørere, reklame for hundekjøring i Nordreisadalen (les Kjellerskogen) ble markedsført der hundekjørere møttes pga. liberale regler i kommunen, og antallet steg merkbart. Dette reagerte lokalbefolkninga og beitebrukeme på, og et folkemøte ble avholdt 24.10.2015 av beboerne i området.

I 2015 ble forøvrig en grunneier gjennom avisa truet med anmeldelse for å hindre kjøring med hund langs en lovlig hundekjørerløype over hans gmnn. Den « lovlige» løypa viste tydelige spor av kjøring med snøscooter og med ATV også under hundesporene. Lensmannen fikk kopi av avisutklippet, og informasjon om at der ikke var noen lovlig løype der. Trær var hogd, men ingen kan vise tillatelse til dette eller hvem som har gjort det. Allemannsretten???


DETALJEREGULERING HUNDEKJØREARENA:

- Skal vi ha hundekjøring eller bosetting? Det er alvorlige ting dere har satt i gang!

Både grunneiere og hundekjørere engasjerte seg i debatten om Bergskogen hundekjørearena.

 

Kommunen har nå sammen med Statskog fremmet forslag om et nytt område hvor hundekjøring kan skje uten at en betent og gammel konflikt skaper fortsatte uenigheten. Det er da opp til alle fremtidige brukere å ta godt vare på et nytt naboskap. I tråd med underskriftaksjonens ånd, er da forhåpentlig alle fornøyde og kan utvikle sine områder til beste for naturen og kommunens beboere. Jeg må understreke at underskriverne av oppropet som Nord-Troms Bonde- og Småbrukerlag dro igang i høst, har gitt sin tilslutning til at det skal arbeides for l: «få en stopp på hundekjøring i beiteområdene i Kjellerskogen» og 2: «at Nordreisa kommune regulerer et egnet område til hundekjøring, i samarbeid med grunneierne, lokalbefolkningen og hundekjøreme» Å hevde noe annet er usant og bakstreversk.

Håper politiske organer i Nordreisa kan være enige om at vi nå er på vei for å få dette oppfylt?

Særlig har Statskog vist storsinn ved å stille areal av landets største eiendom til disposisjon.

Lensmannskontoret har gjort en stor jobb gjennom vinteren for å dempe konfliktnivået i Kjellerskogen, og også Nordreisa kommune har vist evne til nytenking og vilje til å lytte til en plaget lokalbefolkning i Reisadalen. Nå er det å håpe at også hundekjørerlaget nytter anledningen til å se nye muligheter i et nytt og spennende område.

Så langt, takk til alle involverte!


– Vi har ingen ønske om å brøyte oss fram

Nordreisa hundekjørelag snur i saken om Bergskogen hundekjørearena.