Fotballhall på Skjervøy: Halltype og plassering vil være helt avgjørende

Bjørn Helge Pedersen skriver i dette leserinnlegget om behovet for en fotballhall på Skjervøy - og hvor den bør ligge.

Bjørn Helge Pedersen taler varmt for fotballhall på Lerøy Stadion. 

leserbrev

Med bakgrunn som aktiv utøver, trener og leder innenfor ulike idretter samt forelder til barn som har drevet mange forskjellige idretter er mitt engasjement stort for å ivareta og utvikle treningsfasilitetene til barn, ungdom og voksne på Skjervøy. Arbeidet med fotballhall har vært sentralt i mange år og det har skapt mange debatter og utfordringer som har gjort det vanskelig å komme til enighet. Nå ser det ut til at vi nærmer oss en realisering av et hallprosjekt på Skjervøy, og personlig mener jeg at type hall og plassering av hall vil være helt avgjørende for om dette skal bli gjennomførbart økonomisk og at nytteverdien for brukergruppene (spesielt barn og ungdom) blir størst mulig. I så måte ønske jeg å klargjøre en del fakta som bør tas med når viktige avgjørelser skal tas.

Historie

SIK fotballgruppa har siden 1994 jobbet med å få realisert en fotballhall på Skjervøy, og det har vært utnevnt en rekke komiteer og ressurspersoner som har prøvd å komme i havn med dette prosjektet. Økonomi, lokaliseringsdebatter og uenigheter både politisk og mellom særidrettene har medført at komitearbeidet har stoppet opp og mange av ressurspersonene har mistet motivasjon og engasjement for videre arbeid.

Denne vinteren og våren har SIK fotballgruppa nok en gang tatt tak i arbeidet med realisering av fotballhall, og Skjervøy Kommune har velvillig stilt opp med vedtak om plankomite, økonomisk støtte (konsulentarbeid) samt innhenting av ekstern kompetanse. Skjervøy fotballgruppe har hatt flere samarbeidsmøter (aldersbestemt og senior), utnevnt ressurspersoner og utarbeidet et konsept vi mener er både tilpasset Skjervøys behov og realistisk å få gjennomført med tanke på økonomi og areal. 

Planskisse 2003 

 

Har vi behov for fotballhall (treningshall)?

Fotballgruppa støtter fullt opp om allsidighet og vi ønsker at våre aldersbestemte fotballspillere driver med flere ulike idretter. Det er nedfelt i aldersbestemt fotball sin sportsplan at allsidighet er viktig og nødvendig både for sosial og fysisk utvikling, og de fleste av våre profilerte seniorspillere (tidligere og nåværende) har en utpreget allsidig bakgrunn som unge idrettsutøvere. Med god planlegging og samarbeid kan dagens barn og ungdom på Skjervøy drive med både to og tre idretter samtidig. Vi har et godt og variert idrettstilbud på Skjervøy med håndball, turn, ski, skiskyting, skøyter, hockey, futsal og fotball.

Dessverre er fotball for barn og ungdom ikke mulig i vintermånedene (nov – mars), og det er veldig mange av våres barn og unge som gjerne ønsker dette uavhengig om dem driver annen idrett eller kun spiller fotball. En fullt opptatt idrettshall og ingen anna arena tilgjengelig medfører total stillstand for aldersbestemt fotball disse 5 månedene. Når fotballsesongen kommer i gang har vi et flott stadion med nytt kunstgress og gode fasiliteter. Midt i mai starter alle seriekampene, og med så mange lag (15-20) involvert i seriespill pågår det flere kamper daglig på stadion. Dermed avlyses eller utsettes mange treninger pga. av opptatt bane, eller at man må finne seg et «hjørne» av banen hvor man kan improvisere med øvelser/lek med ball på et lite område.


– Vi har aldri vært nærmere

Men Hans Kristian Mikalsen mener hallen må bygges ved stadion.


Lerøyturneringa i starten av mai er i ferd med å vokse til ei betydelig og stor turnering for aldersbestemt fotball (nesten 60 påmeldte lag). Den er etter hvert blitt svært viktig for aldersbestemt fotball både for rekruttering av nye spillere og økonomisk. Så langt klarer Lerøy stadion å håndtere 60 lag, men dersom økninga fortsetter eller været ikke spiller på lag blir det ei skikkelig utfordring å arrangere denne turneringa uten en alternativ løsning. Seniorlaget trener 3-5 ganger i uka i idrettshallen, og mange av spillerne sliter med belastningsskader pga. underlaget. I tillegg blir spillerne akterutseilt i oppkjøringa til sesong med tanke på at alle våre motstandere trener jevnlig i langt større fotballhaller med kunstgress. Det samme kan sies om de eldste lagene i aldersbestemt fotball, som konkurrere med mange lag som trener hele vinteren i fotballhaller.

Så ja…!! Vi har absolutt behov for en fotballhall/treningshall for våre barn, ungdom og voksne.

Type hall; fotballhall/treningshall – flerbrukshall

En flerbrukshall er en type hall som skal benyttes av flere idretter. En typisk flerbrukshall er den vi har i dag tilknyttet ungdomsskolen. Den har en spilleflate på 20x40m og er i utgangspunktet tilpasset for håndball, basketball, volleyball, innebandy, badminton, tennis, turn og fotball. I de senere år er det blitt bygget flere store flerbrukshaller (70x100m) som har inneholdt overnevnte spilleflate og idretter (gjerne mobilt dekke) samt kunstgressbane for fotball. I tillegg er det vanlig å «spe på» med styrketreningsrom, sosialrom, og scener for konserter o.l. Kostnadsrammen for denne type hall ligger på mellom 80 - 100 millioner kroner, avhengig av hva som kommer i tillegg.

En fotballhall/treningshall kan ha ulike spilleflater (30X50m –>  60x100m) og har kunstgress som underlag. Den er i utgangspunktet ikke en flerbrukshall, men kan innredes med tilleggselementer som styrketreningsrom, aktivitetssal, friidrettsbaner (+ lengde og høydehopp), sosialrom og scene for kultur/konsert. Alle disse tilleggselementene (unntatt scene) utløser ekstra spillemidler.

SIK fotballgruppa ønsker å bygge en fotballhall/treningshall med spilleflate 40x60 m med eventuelle tilleggselementer som ulike brukergrupper måtte ønske (skoler, andre særidretter, ungdomsråd m.fl.). Kostnadsrammen for en slik hall er mellom 20-25 millioner, avhengig av antall garderober/toaletter og hvilke tilleggselementer som tas med.  

Plassering

Det er en klar anbefaling fra NIF og NFF at slike haller plasseres ved eksisterende idrettsanlegg eller skoler, aller helst der hvor det både er skole og idrettsanlegg. Dette for at hallen skal kunne benyttes på dagtid samt at nytteverdien for de ulike særidrettene, barn og unge skal bli størst mulig. Nærhet til hallen har stor betydning for at den skal bli et samlingspunkt for alle parter. Det er bygget over 130 fotballhaller i Norge og stort sett alle er bygget i tilknytting til eksisterende idrettsanlegg, skoler eller begge deler. Har personlig søkt opp over halvparten av disse hallene på nettet, og fant kun en 40x60m – hall (Hammerfest) og to storhaller (Valdres og Kirkenes/Hesseng) som ikke ligger tett ved skoler/idrettsanlegg.

Med bakgrunn i 25 års arbeid for fotballhall og et stadig økende behov for en god treningsarena (spesielt vinterstid) er hele SIK fotballgruppe enig i at vi trenger en solid og isolert treningshall av størrelse 40 x 60m i spilleflate. Den er tilpasset vårt behov og økonomisk forsvarlig å få realisert i nær framtid. I tillegg er drift og vedlikehold av en slik hall overkommelig for Kommunen og SIK fotballgruppe. Vi ønsker samtidig at den skal bli en «storstue» og treningsarena for alle som ønsker å benytte seg av den, både innenfor skole, kultur, idrett og andre interessegrupper.


Hallplanene på Skjervøy:

Lanserte tre alternativer til fotballhallplassering

Ordfører Ørjan Albrigtsen mener det er flere muligheter for plassering av en fotballhall på Skjervøy.


Vi har allerede presentert våre planer (med tegninger) rundt hallen for Idrettsrådet, Kommunen, ungdomsrådet og i media. Alle ønsker hallen velkommen, men både vårt ønske om plassering av hallen og type hall har vært heftig diskutert og kritisert. Fra nabogruppen til hallen mottok vi mange argumenter mot plasseringen, og vi har full forståelse for de fleste av dem. Disse har vi etter beste evne prøvd å imøtekomme med en rekke tiltak som vi håper nabogruppen kan leve med. Vi har også invitert dem til et orienteringsmøte hvor vi får presentert våre planer og samtidig hørt innspill fra dem.  Ski – og skiskyttergruppen har også kommet med flere innspill både mot plassering, type hall og manglende dialog i planleggingsarbeidet.


Vedtok å arbeide for fotballhall

Kommunestyret er positiv til hallplanene på Skjervøy.


Vi tar selvkritikk på for dårlig dialog og samarbeid i planleggingsarbeidet, og vi har erfart at mange av årsakene til «konflikt» kunne vært unngått med jevnlige samtaler mellom gruppene. Nå har vi derimot starta en positiv og konstruktiv dialog rundt løsninger som kan være positiv for alle parter som bruker idrettsanlegget både sommer som vinter. Håper vi kommer i havn med disse! Ellers har jeg blitt invitert til flere partimøter for å informere om våre planer. Det har vært både givende og en fornøyelse å høre politikernes ulike syn på saken, og det blir spennende å se hvordan de ulike partiene og politikerne behandler saken om fotballhall/treningshall/flerbrukshall videre utover sommer og høst. I alle fall fikk jeg inntrykk av at de fleste var positive til både våre planer og at det bygges en ny hall på Skjervøy.

Ungdomsrådet er veldig positiv til vårt hallprosjekt og støtter både plassering og type hall. De ønsker derimot å bli hørt i videre planlegging ettersom de er opptatt av at hallen skal være en samlingsplass for ungdom, også utenom treninger. Vi er glade for støtten fra ungdomsrådet, og vi vil involvere dem når innholdet i en eventuell fotballhall skal planlegges.

Bare ett alternativ


SIK Fotball legger fram sitt hallforslag:

Mener det er nå eller aldri for fotballhall på Skjervøy

25 år etter at de planene først ble lansert, mener fotballgruppa i SIK man er nærmere enn noensinne å få en fotballhall på Skjervøy.


Etter 25 års «ventetid» har SIK fotballgruppe en klar målsetning om å få realisert denne fotballhallen i nær framtid. For oss er både type hall og plassering viktig. Vi ser overhodet ingen behov for en storhall til 80-100 mill ettersom det først og fremst er barn og ungdom den skal bygges for. Seniorlaget har flesteparten av sine spillere i Tromsø, og dersom Skjervøy-gruppa vokser i antall etter hvert, vil vår type fotballhall uansett være stor nok.

Dersom denne fotballhallen skal utvides til flerbrukshall, vil størrelse og kostnad bli nesten like stor som nevnte storhall. Vi har allerede en flerbrukshall på Skjervøy, og denne vil få frigjort en god del treningstimer dersom fotballhallen realiseres. Når det gjelder plassering av fotballhallen/treningshallen har SIK fotballgruppe bare jobbet med ett alternativ, og det er ved eksisterende idrettsanlegg. Vårt forslag er som kjent på parkeringsplassen nedenfor kunstgressbanen. Da har hallen nærhet til både fotballanlegget, ski- og skiskytteranlegget, skøyte/hockeyanlegget, begge skolene, den nye barnehagen og ikke minst ungdommen i sentrum.

Alle disse er viktige brukere for hallen og dens tilleggselementer. Vi ønsker at flest mulig skal ta del i denne hallen og at den skal bli en samlingsplass både for idrettsutøvere, skolebarn, fritidsungdom og voksne.