Sannheten er mer sannsynlig kravet til besparelse

– Vi kan nå være i ferd med å rasere et opplæringstilbud som allerede i dag ikke er optimalt, skriver skribentene.

BEKYMRET: Regionsjef i Norges lastebileier-Forbund Odd-Hugo Pedersen er bekymret for trafikksikkerheten i fremtiden dersom flere trafikkstasjoner skal nedlegges.   Foto: Privat/NLF

leserbrev

Viser til innlegg av Kjell Inge Davik - prosjektleder for «Framtidens Statens vegvesen»

Bakteppet for innlegget er pålegget Statens vegvesen har fått fra samferdselsdepartementet om å spare inn 250-300 mill. på trafikant og kjøretøyområdet. Statens vegvesen har svart på bestillingen med å redusere antall trafikkstasjoner ganske dramatisk uten tanke på avstander.


– Det er elevene som kommer til å måtte betale for dette

Konsekvensene ved nedleggelse av trafikkstasjonen blir store, mener trafikklæreren og elevrådslederen.

 

I innlegget forsøker Davik å bruke trafikksikkerhet som en begrunnelse for å legge ned et stort antall trafikkstasjoner. Han konsentrerer seg om det reduserte tilbudet for oppkjøring til MC førerkort, og påstår at et sentralisert tilbud vil være et bidrag til bedre trafikksikkerhet. For å være konkret. For Troms fylke gjelder følgende: På Finnsnes fins det øvingsbane/fasiliteter som er godt egnet til oppkjøring for både MC og andre kjøretøyer. Forslaget fra SVV betyr at oppkjøring skal skje her. Det vil redusere antall ulykker i følge Davik.

I dag skjer all opplæring som ligger forut for oppkjøring på lokale læresteder. Der får alle kandidatene sin opplæring, som etterhvert ender opp med at førerprøven avlegges. Strukturen på opplæringen skal ikke endres. Det betyr at opplæringen som gis i dag i utgangspunktet vil være uforandret, men at selve oppkjøringen skal sentraliseres. Sett fra vårt ståsted mener vi at opplæringen er det viktigste for om det blir trygge trafikanter av kandidatene, og at selve oppkjøringen skal være dokumentasjonen på at opplæringen har vært god. Når Davik skriver at «flere steder (regner med han mener steder med kjøreskoler) har vi ikke så gode fasiliteter, vi mener kommende motorsyklister fortjener å øve på for å bli trygge trafikanter», må han jo da mene at opplæringa også skal skje på det stedet SVV har utpekt som egnet oppkjøringssted.

Med andre ord: Skal dette henge sammen må han også sørge for at opplæringen skjer på dette egnede stedet, og det er nok heldigvis ikke tenkt. Så lenge oppkjøring ikke er opplæring faller argumentasjonen i grus. Og for å snu litt på argumentasjonen. Alle kandidatene skal nå kjøre / kjøres lange avstander for å få gjennomført oppkjøring både for MC og for førerprøve til tung bil. Det er mulig Davik klarer å argumentere for at også dette bedrer trafikksikkerheten.


Vegvesenet vil legge ned denne stasjonen

I januar kom første forslag. Nå ser også vegvesenet for seg å legge ned trafikkstasjonen.

 

Davik skriver lite om tungbil, men samme situasjon gjelder der. Det skal være betydelig færre steder oppkjøring skal foregå på, reduseres fra 40 til 22 steder på landsbasis. Davik vil nok bruke liknende argumenter her. I tillegg vil trolig følgende skje: Transportbransjen sliter med rekruttering. Det er alt for få som utdanner seg til å bli tungbilsjåfører. Hele strategiplanen til SVV baserer seg på at ingenting skal endres ang dagens opplæringstilbud. De gjenværende trafikkstasjonene med oppkjøringstilbud er forsøkt lokalisert i tilknytning til Landslinjene for slik opplæring. Det er greit, men det fins mange private trafikkskoler som også er svært viktig for å opprettholde, og helst styrke rekrutteringa til bransjen. Disse ligger spredt i mer eller mindre sentrale strøk, spesielt i våre tre nord-norske fylker. Det er all grunn til å frykte at Statens vegvesen sitt forslag vil få svært negative konsekvenser for den viktige rekrutteringa disse står for. F eks eksamineres det ut 50 nye sjåfører ved kjøreskolen på Storslett hvert år. Skolen vil sannsynligvis bli nedlagt dersom nærmeste oppkjørings sted blir Alta. Bare her mister vi et stort antall potensielle nye sjåfører. Det samme vil kunne skje mange andre steder. Det er også en kjensgjerning at vi sliter med rekruttering av kjørelærere.

Forslaget vil også forverre dette forholdet. Og for å få det etterlengtede førerkortet trenger vi sensorer. Disse er ansatte i SVV, og vi kjenner til uttalelser fra flere av disse som ikke ser for seg en omflakkende tilværelse for å få gjennomført førerprøver. Vi trenger de sensorene vi har og rekruttering er også her viktig.

Så legges alt dette fram som om dette er noe SVV ønsker seg og at det er faglige vurderinger som ligger bak. Sannheten er mer sannsynlig kravet til besparelse i trafikant og kjøretøyområdet som er beskrevet i innledningen. At en som er utpekt til å være prosjektleder argumenterer for prosjektet er kanskje ikke så rart. Argumentasjonen følger samme mønster som det vanlige i saker der det skal spares og sentraliseres. Tilbudet skal bli så mye bedre. Erfaring viser at dette ofte er feil.


 

Siden NLF region 7 representerer transportbransjen føler vi en forpliktelse til å få fram at vi nå kan være i ferd med å rasere et opplæringstilbud som allerede i dag ikke er optimalt. Vi frykter at dersom dette blir gjennomført slik SVV legger opp til, vil kapasiteten på opplæringen bli sterkt redusert og det vil ramme ei sårt tiltrengt rekruttering til transportbransjen. Trafikksikkerhet er viktig. Derfor er det et dårlig bidrag at resultatet kan bli enda flere utenlandske sjåfører med dårlig opplæring, og holdninger vi ikke liker bak rattet på fremtidige vogntog. Vi applauderer at SVV kontrollerer langs veien, men mangel på sjåfører bidrar ikke til økt trafikksikkerhet.

Dette handler om sparing og effektivisering. Digitaliseringa betyr som Davik skriver, at mye av det som trafikkstasjonene har utført kan gjøres fra den enkeltes PC via Statens vegvesen sine nettbaserte selvbetjeningsløsninger. Det er effektivt og her vil det spares mye uten at tilbudet blir dårligere. Den sparingen som eventuelt vil være mulig ved å sentralisere oppkjøring til førerkort vil bli overført til den enkelte kandidat i form av en betydelig kostnadsøkning. Det teller nok ikke for SVV.

Statens vegvesen sitt forslag til innsparing skal til slutt behandles i departementet og avgjøres av våre øverste myndigheter. Vi må tro at man her ser det feilslåtte i forslaget, noe vi har fått signaler om, og sørger for en plassering av veistasjoner med oppkjøringsmuligheter på en måte som ivaretar rekruttering i alle ledd, og derved også trafikksikkerheten.