MENINGER:

Pasientene får luftambulanse

«Mads Gilbert sprer unødig uro når han i media gir inntrykk av at pasienter som trenger luftambulanse ikke får det. Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har fått hjelp.»

Luftambulansetjenesten forlenger kriseplanen for ambulanseflyene i nord mens treningen av besetningen pågår. Her er luftambulansetjenestens jet C680A Latitude. Foto: BSAA / John Trygve Tollefsen / NTB scanpix  Foto: BSAA / John Trygve Tollefsen

leserbrev

Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix. 

Fra Luftambulansetjenesten HF sin side ønsker vi ikke å skjønnmale situasjonen rundt operatørbyttet for ambulanseflyene. Vi ønsker å gi god informasjon og kan sikkert bli enda bedre på det. Vi visste at operatørbyttet ble krevende. Det er mye som skal på plass på kort tid. Derfor har alle involverte forberedt overgangen. Tiltaksplanen som er utarbeidet for innkjøringsperioden virker. Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har fått hjelp.

Gjennom daglige statusmøter med sykehusene i Nord‐Norge samt de to medisinsk koordinerende punktene for ambulanseflytjenesten i Sør‐Norge, hhv. Ålesund (Helse Møre og Romsdal) og Lørenskog (Oslo Universitetssykehus), er det ikke fremkommet ett avvik fra pasienthåndteringen etter 1. juli. I et møte 18. juli med representanter fra mange av kommunene i Finnmark, fremkom det fra samtlige at de har fått den hjelpen de forventer og skal ha. Tilbakemeldingen fra Fylkeslegen i Troms og Finnmark er at de følger med, men har ikke mottatt rapporter om avvik eller pasienthendelser.

Krevende oppstart er ikke noe nytt

Det er krevende å starte opp en tjeneste som ambulanseflytjenesten i Norge er. For ti år siden gikk det bortimot ett år ut i kontrakten før Lufttransport hadde de nye flyene klare til bruk. Det til tross for at selskapet selv drev tjenesten fram til oppstart. Til sammenlikning hadde Babcock alle sine nye fly klare til bruk 1. juli. Heller ikke den gang var det snakk om en ny flytype, men en ny versjon av samme flyet som allerede var benyttet i mange år. Det er også tilfelle i dag; En ny versjon av en god gammel traver. Ved oppstart av forrige kontraktsperiode var det samme operatør som fortsatte. Det gjør selvfølgelig hele overgangen betydelig mindre komplisert når de hadde pilotene ansatt hos seg allerede før kontrakten stArtet.

Kvaliteten på tjenestene øker

Enkelte aktører har forsøkt å fremheve at kvaliteten blir dårligere etter at ny operatør overtar. Det er direkte feil. Faktum er at i det gjennomførte anbudet var høyere krav til kvalitet enn det Lufttransport har levert de siste årene. Det tilbudet som vant, har en marginal lavere score i kvalitet enn beste tilbud. Men representerer like fullt en stor kvalitetsøkning. I ny kontrakt brukes ca. 100 millioner kroner mer per år på flyambulanse enn tidligere. Det er ikke en nedbygging. Jeg mener bestemt vi har en svært god luftambulansetjeneste i landet. Det er ikke noe nytt at Mads Gilbert og jeg er uenige om det.

Viktig å få med pilotkompetansen

91 piloter fra den gamle operatøren har blitt tilsatt hos den nye operatøren. Nettopp for å videreføre den operative kompetansen. Dette har skapt utfordringer med tanke på obligatorisk trening, siden

pilotene var i full jobb hos Lufttransport til dagen før operatørbyttet. Både den gamle og den nye operatøren har sett på mulighetene for hvordan pilotene kunne få obligatorisk trening og utsjekk før 1. juli. Dessverre ble det ikke noen enighet om dette, men viktigst av alt: Nesten alle piloter ble med over til den nye operatøren. Hensynet til å få med pilotkompetansen er langt viktigere enn de oppstartsutfordringene som ble resultatet av det.

Gilbert har bidratt til ROS‐analysen

Luftambulansetjenesten HF har jobbet lenge med risiko‐ og sårbarhetsanalyser og tilhørende tiltaksplan for innkjøringsperioden for ny operatør. At Gilbert nå kritiserer at vi gjør bruk av tiltaksplanen som ble laget i forlengelsen av ROS‐analysen er helt uforståelig. Gilbert har selv bidratt med innspill i dette arbeidet gjennom flere møter.

Politikeren Gilbert

Gilbert har brukt ord som kortsynt og kynisk spill. Det er drøye påstander, som jeg ikke er enig i. Politikeren Mads Gilbert ønsker at luftambulansetjenestene i Norge ikke skal drives på anbud, men som en integrert del av velferdsstatens helsetjenester. Det standpunktet er helt legitimt å ha. Men virkemidlene som brukes, hvor det alvorligste er å fortelle at pasientene ikke får hjelp, er egnet til å spre usikkerhet i befolkningen.

Vi gjør bruk av de tiltakene som er skissert i vår tiltaksplan, og tiltakene virker. Vi skulle gjerne sett at treningen og utsjekkingen av pilotene gikk raskere slik at Babcock raskere kunne drifte med de flyene de skal. Men det viktigste er at iverksatte tiltak bidrar til å opprettholde beredskapen slik at alle som har behov for hjelp, får det.