MENING:

Det handler om livskvalitet

«Det er liksom ikke grenser for hvor mye som skal kuttes og/eller ikke realiseres på Gargo, i hjemmetjenesten, på TU og i psykiatrien.»

Gargo sykehjem gamlehjem burfjord  Foto: Isabell Haug

leserbrev

Som listekandidat for Høyre & FrP i Kvænangen, samt over 30 års erfaring som hjelpepleier for Kvænangen kommune, har jeg noen tanker som jeg ønsker å dele med dere angående kommunens helseomsorg.

Hvert eneste år siden jeg begynte å arbeide som hjelpepleier i 1988, har vi hørt at vi må finne innsparingstiltak innenfor helse- og omsorg i kommunen. Det er liksom ikke grenser for hvor mye som skal kuttes og/eller ikke realiseres på Gargo, i hjemmetjenesten, på TU og i psykiatrien. Hvert eneste år!  Og helst skal det kuttes på «gulvet», sånn at det går ut over de svakeste i samfunnet.

Nå er det imidlertid slik at veldig mange av oppgavene innenfor helse – og omsorg er lovpålagte oppgaver, som kommunen har plikt til å oppfylle ovenfor innbyggerne. Pasient – og brukerrettighetsloven stiller krav til tjenesteyter i forhold til helsetjenester, og disse kravene må kommunen oppfylle. Og takk for det! Ellers tror jeg det hadde kommet mange flere kutt innenfor helse -og omsorg.

Men hva er det egentlig som er viktigst for oss? De fleste vil før eller siden få bruk for helsetjenester, og da er det selvsagt viktig at vi får legehjelp og annen form for hjelp hjemme eller på sykehus når vi trenger det. Men når du spør de brukerne/pasientene som er avhengig av daglige tjenester fra helsevesenet, tror jeg de vil svare:  – Trygghet, trivsel og noen å snakke med. – Det vi kaller livskvalitet.      

Høyre har lansert en pakke som de har kalt «Sjef i eget liv», som blant annet går ut på å bedre aktivitetstilbudet for de eldre, som et tiltak for trivsel og mot ensomhet. Utbygging av velferdsteknologi slik at de eldre kan føle seg tryggere og mere selvstendig når de bor hjemme. Forebyggende hjemmebesøk og oppfølgingsteam for å sikre at de eldre får bedre og mer koordinerte tjenester. Dette bygger på kvalitetsreformen «Leve hele livet» som regjeringen har lagt fram.

Personlig mener jeg at det er EN ting som er viktigere enn alt annet innenfor helse og omsorg, og det er tilstrekkelig med ansatte og tilstrekkelig med tid til pasienter og brukere innenfor alle etater i helse og omsorgstjenesten.                                                                                                                                                                                                                        For det er fortsatt slik at menneskelig kontakt aldri kan byttes bort i velferdsteknologi, reformer, fine planer eller nytt helsehus for den saks skyld.

Jeg kommer derfor til å arbeide for at vi skal få tilstrekkelig med midler innenfor helse og omsorg til å ansette nok folk, slik at det blir nok tid til å gi alle pasientene/brukerne livskvalitet i form av menneskelig kontakt og nærhet. Jeg vil at vi fortsatt skal gi stipend til helsefag og sykepleierstudenter mot binding i kommunen. Samtidig vil jeg også arbeide for å bygge opp velferdsteknologien og øke aktivitetstilbudet i kommunen, slik at det skapes trivsel og trygghet for de eldre.

Stem på Høyre & FrP i Kvænangen for kvalitet i omsorgen og løsninger som trygger velferden!