MENING:

Hvordan lever eldre hele livet i Nordreisa kommune?

Åpent brev til de politiske partiene i Nordreisa.

Knut M. Pedersen  Foto: Johanne P. Elvestad

leserbrev

1.januar 2019 ble eldrereformen «Leve hele livet» rullet ut i landets kommuner. «Leve hele livet» handler om det som er viktigst i livet; fellesskap, aktivitet, deltakelse, forebygging, god mat og riktig helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføre reformen er lagt på kommunene, men pårørende, frivillige og de eldre selv må også ta i et tak. Å planlegge for egen alderdom gjennom tilrettelegging av egen bolig, investering i venner og sosiale nettverk samt å opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv, er en viktig del av reformen.

Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner. Det innebærer også at eldre skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger det. Reformen slik den foreligger, skal gjennomføres uten økte tilskudd til kommunene. Kan vi da forvente å leve hele livet trygt og godt i vår kommune, i fremtiden?

Et av de viktige områdene reformen berører, er tilrettelegging for at flest mulig kan få bo hjemme så lenge som mulig.  Dette er naturligvis godt for den enkelte og for samfunnets økonomi, men det krever at både lokalsamfunnet, boliger og kommunale tjenester blir tilrettelagt for dette. Har vi tilrettelagt for det i vår kommune?

Morgendagens aktivitetssenter har vært et av Pensjonistforbundets viktigste satsingsområder i mange år, og er nå også en del av strategien til regjeringens reform «Leve hele livet». På sentrene skal offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandle med kommunens eldre om å utvikle en god og fremtidsrettet møteplass for eldre. Aktivitetssentrene er et viktig forebyggende og helsefremmende tilbud, med stor betydning for hjemmeboende eldre gis mulighet til deltakelse, trivsel og gode mat- og mosjonsvaner. Hvordan jobbes det med møteplasser og frivillighet i vår kommune?

Nordreisa Pensjonistforening vet at de fleste eldre i vår kommune får gode tjenester, men vi opplever at det er for stor forskjell på kvaliteten i tjenestene, og at vi har en lang vei å spesielt  på den forebyggende delen og de områdene som ikke handler om direkte lovpålagt helsehjelp og pleie.

Nordreisa Pensjonistforening er fullstendig klar over at kommunen over lang tid har slitt økonomisk, men at flesteparten av de eldre i kommunen, på tross av dette, stort sett har det bra, og trives. Vår bekymring er for de som ikke lengre har mobilitet til å kunne fungere tilfredsstillende i hverdagen. Her står kommunene overfor en stor utfordring dersom intensjonen i meldingen «Leve hele livet» skal bli innfridd.

Det gjelder for eksempel muligheter til rehabilitering etter skader, ulykker og sykdom. De aller fleste som har vært rammet og blitt henvist til rehabilitering, har gjennom gode opplegg fått livet tilbake. Er rehabiliteringstilbudet godt nok i vår kommune og fungerer sammenhengen med spesialisthelsetjenesten på dette feltet?

Alt dette er nødvendige og viktige forebyggende tiltak for at eldre skal leve trygt og godt i vår kommune, i dag og i fremtiden. Dette er også sentrale områder for Pensjonistforbundet. Vårt mål er å delta, engasjere og påvirke prosessene som skal gjennomføres i forbindelse med reformen i vår kommune, slik at resultatet blir økt trygghet og livskvalitet for alle eldre i alle livsfaser. Pensjonistforbundet er klare på at skal vi lykkes i dette arbeidet må vi allerede ved reformens start involvere de eldre selv, frivillige og pårørende.

Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og en naturlig samarbeidspartner for kommunene og eldrerådene i dette arbeidet. Vi oppfordrer derfor både lokalpolitikere og kommuneansatte til å ta kontakt med oss, gjerne med våre lokallag i Nordreisa, slik at vi kan være en god samarbeidspartner når kommunen skal kartlegge egne behov og utfordringer og forslå løsninger.

I forhold til det forestående kommunevalget, er Nordreisa Pensjonistforening Interessert i å få avklart hva de ulike partiene har v strategi for å møte de utfordringene vi her har tatt opp?