MENINGER:

En politikk for hele livsløpet

Dette er våre konkrete tiltak.

Jan Helge Jensen, Kvænangen Senterparti.  Foto: Isabell Haug

leserbrev

Her om dagen kom jeg i samtale med en godt voksen mann. I disse valgtider var det naturlig at praten kom inn på valg og program. I forhold til den jeg samtalte med, var det for meg naturlig å vinkle praten inn på eldreomsorg og helse. Men han mente at alle, uansett alder, måtte være opptatt av helheten i det en kommune kunne tilby, da alt henger sammen med alt. Altså en politikk for hele livsløpet.

Nå er det slik at alle partier vil alle vel, gjennom generelt å stå opp for god eldreomsorg, godt helsetilbud, bedre samferdsel og så videre. Og det er fint. Men spørsmålet jeg blir møtt med hos mange velgere er:

«Hva har dere av konkrete tiltak for å øke bolyst og trivsel i kommunen?»  Senterpartiets program for Kvænangen har tiltak som vi synes er både klare og konkrete i så måte. Jeg vil derfor trekke fram noen av disse, som gjelder for hele livsløpet.

- Halv pris for alle barn i barnehage mellom 0- 2 år

- Avsette midler på budsjett for 2020 til prosjekt «Gratis skolemåltid»

- Konkret peke ut et lokale til bruk som fritidsklubb fra høsten 2019

- Garantere sommerarbeidspass for ungdom fra 10.klasse og til fylte 18 år, med varighet på minst tre uker

- Stipendordning for ungdom

- Sikre en tilpasset bemanningsnorm på Gargo og i de hjemmebaserte tjenestene

- Innføring av en bonusordning innenfor helse fra 2020 for eksisterende ansatte og nye medarbeidere, med tanke på rekruttering og stabilitet.

- Fra 2020 opprette en frivillighetssentral knyttet opp til en vaktmester for eldre

- Utrede en modernisering av Gargo, sett opp mot nytt helsehus

- Oppstart av eldresentertilbud i løpet av 2020

- Avsette kr.100.000 til aktivitetsstøtte for eldre, disponert av eldrerådet

- Nei – til eiendomsskatt

- Et romslig og innovativt lånefond, og en næringspolitikk basert på gode reguleringsplaner og rask saksbehandling.

Dette er noen av våre delmål, som vi mener vil føre til større bolyst. Vårt klare hovedmål er at de sosiale, kulturelle og økonomiske tiltakene fra kommunens side, skal skape trivsel for alle uansett bosted.

Godt valg!