Næringsutvikling og bolyst

Er vi flinke nok til å ta vare på det næringslivet vi har? Nei, mener vi i Nordreisa FrP.
leserbrev

Om Nordreisa skal overleve som lokalsamfunn må vi politikere ha et klart mål for hvordan vi vil at vår kommune skal se ut i fremtiden. Vi vet at det blir flere og flere eldre i vår kommune og Nordreisa FrP mener det haster med å sette oss mål om hvordan vi kan gjøre vår kommune enda mer attraktiv å bosette seg i, i tillegg til at flere av våre unge velger å bli i Nordreisa. Vi vet at vi har flott natur og mulighet til det meste innenfor turopplevelser og friluft, men vi overlever ikke som samfunn av fin natur alene.

Nordreisa FrP har som mål at Nordreisa Kommune skal bli best i Nord-Troms på skole, helse, næringsutvikling, og tjenester til innbyggerne våre.

Vi i Nordreisa FrP mener at en av de viktigste oppgavene for oss politikere fremover bør være å legge til rette til for samfunn og næringsutvikling. Det gjøres allerede en del for nyetableringer, men i tillegg skal eksisterende bedrifter i kommunen ha mulighet til å utvikle seg. I dag brukes det for mye tid på saksbehandling i stedet for samfunnsutvikling – og der mener vi det må skje en endring. Vi kan ikke fortsette med å detaljstyre bedrifter og bestemme hvordan de skal utvikle seg – det skal bedriftene selv ta seg av. Det er ikke vi politikere som skal bestemme hvilke takvinkler byggebransjen skal bruke når det bygges hus. Vår oppgave som politikere er å tilrettelegge hvor det skal bygges – så får byggebransjen og kundene selv bestemme hvilke hus som skal settes opp og hvilket tak det skal være på huset. Ungdommen ønsker å bygge tidsriktige hus og da er det vår oppgave å legge til rette for det, ellers er konsekvensene at bedriftene mister kontrakter og inntekt, og ungdommen flytter ut av Nordreisa og etablerer seg andre steder.

Hva ønsker næringslivet ?

Næringslivet ønsker forutsigbarhet, tilgjengelige næringsareal, tomter, infrastruktur som fungerer, mennesker med kompetanse, og kort saksbehandlingstid. I tillegg mulighet for endring innenfor arealplanens rullering.

Nordreisa FrP mener vi må kunne sette oss som overordnet mål, at når næringslivet lokalt eller eksternt melder inn sitt behov så bør det være næringstomter tilgjengelig i Nordreisa Kommune. Slik er det ikke i dag. I tillegg er næringslivet vant til hurtig omstilling og da må det kunne åpnes for muligheter til at det gjøres endinger i arealplaner hvis det er behov for det, men det forutsetter at vi har laget en helhetlig plan over hvordan samfunnet vårt skal se ut i fremtiden. Vi har et stort og variert næringsliv i vår kommune som vi har grunn til å være stolt av. Vi skal ikke glemme at det er mennesker som kanskje har satset hus og hjem, fritid og ferier, og sitter med store lån med en liten bedrift i oppstartsfasen. De trenger forutsigbarhet for å kunne drifte fra år til å. I tillegg har vi større bedrifter i Nordreisa som vi også skal ta vare på. Eierne av disse bedriftene har forventninger til oss som politikere i forhold til samfunnsutvikling og behov fremover i tid. Er vi flinke nok til å ta vare på det næringslivet vi har? Nei, mener vi i Nordreisa FrP

Det er mange spørsmål som vi politikere må stille oss selv om fremtiden og ta tak i. Jeg nevner her noen eksempel. Hvor skal det tilrettelegges for næringslivet i fremtiden? Hvilke næringer ønsker vi til Nordreisa i tillegg til det næringslivet vi har? Hvordan kan vi bidra til at større firma ønsker å etablere seg her? Hvor skal vi tilrettelegge for tomter til husbygging i fremtiden? Hvilke utfordringer møter vi i

fremtiden i forhold til miljø ? Hvor skal vi tilrettelegge løyper for hundekjøring? Ikke minst, hvilke områder skal tas vare på som landbruksområder i fremtiden. Vi må slutte med å nekte barn av foreldre som har en liten landbrukseiendom å bygge hus på foreldrenes eiendom, med begrunnelse av at det er viktig å bevare jordbruksområde, for i neste øyeblikk å ta den beste landbruksjorda fra andre for å utnytte til kommunens eget behov. Det bidrar ikke til at ungdommen får lyst å etablere seg, heller det motsatte. Det har alltid vært tradisjon at neste generasjon bygger på foreldres eiendom i Nordreisa, og den tradisjonen synes vi i Nordreisa FrP at vi skal ta vare på.

Vi i Nordreisa FrP mener at vår jobb som politikere er å skape forutsigbarhet for både næringsliv og innbyggere, og vi mener det må starte med en god samfunnsutvikling. Dette vil føre til økt bolyst, frihet til å vokse på egne premisser, og vi kan skape en bedre kommune å bo i som vi alle ønsker.

Godt valg!