Nordreisaskolen, hvordan er det da..

Jeg vet at vi vil komme til å se resultater av arbeidet, skriver Siv Elin Hansen.

Siv Elin Hansen  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

leserbrev

Nordreisa kommune har mange dyktige lærere og elever i vår kommune. Våren 2019 fullførte mer enn 90 % av elevene våre skoleåret ved Nord- Troms videregående. Dette er helt i toppen når vi sammenligner oss med de andre videregående skolene i troms, og viser at våre elever er flinke elver som kan mye mer enn det en noen ganger kan få inntrykk av når vi leser innlegg i avisene.

Hvert år skal den administrative skoleeieren rapportere til kommunestyret om tilstanden i den kommunale skolen gjennom en rapport som heter tilstandsrapport. Denne rapporterer på trivsel, lese- regne- og engelskferdigheter, mobbing, og flere andre ting. Her ser vi at våre elever trives godt på skolen, de opplever god støtte fra læreren, og vi har en læringskultur i skolen som er over gjennomsnittet til de vi sammenligner oss med. Dette er en viktig styrke i skolen vår.Samtidig viser rapporten flere forbedringsområder som vi allerede har tatt grep om. Til å hjelpe oss med det videre utviklingsarbeidet i skolen har Udir bidratt med veiledningshjelp gjennom Veilederkorpset. Veilerkorpsets første tilbakemelding til oss da de kom var at vi måtte være tolmodige i arbeidet. Det tar i praksis 3- 7 år å endre i skolene, sa de og vi må ha respekt for de prosessene som må gå sin gang.


MENINGER:

Det trengs politisk innsats, kompetanse og vilje til å løfte skolen i Nordreisa

Et godt samarbeid mellom politisk nivå og administrativt nivå er avgjørende for å få gjennomført politiske beslutninger i nordreisaskolen.


De tiltakene vi har iverksatt er todelte. Det ene handler om skoleeierrollen, og hvordan vi bedre kan få til å styre skolepolitikken i kommunen. Den andre er skoleutvikling og hvordan skolene selv skal forbedre kvalitetsarbeidet på hver skole. De konkrete politiske grepene vi har gjort er å få på plass en skolepolitisk plan for å sette ramme og retning for det skolene skal arbeide mot, vi har investert tungt i digitale læremidler til skolene, vi har øket skolemateriellbudsjettene og prioritert 8-10 lærere hvert år de siste årene på etter- og videreutdanning. I tillegg deltok vi i 2016-2017 på KS skoleeierprogram der vi lærte mer om skoleeierrollen og hvordan vi kan forbedre dialogen mellom politisk og administrativt nivå..

Etter å ha gått gjennom vår skoledrift sa Veilederkorpset at vi manglet nødvendige strukturer for å sikre dialog og kontroll av alle skoleeieroppgavene. Dette som et resultat av mange år uten administrativ skoleeier med dertil manglende fokus på utviklingsarbeid og samarbeid mellom skolene. Dette har vi jobbet godt med og vi er kommet langt, men på grunn av skiftende administrativ ledelse er vi ennå ikke helt i havn. Årshjulet som bl.a. fastsetter kontaktpunktene mellom politisk nivå og administrasjon og mellom skoleeier og skolene er imidlertid snart på plass og programmene som skal hjelpe oss med å holde kontroll på oppgavene er kjøpt inn og tatt i bruk.


DEBATT:

Vi trenger en sterkere politisk innsats for å få en god skole

«Nok en gang får vi dessverre en påminnelse om at grunnskolene i Nordreisa må forbedre seg», skriver Rune Benonisen.

 

På skolene har de arbeidet med å strukturere utviklingsarbeidet på og mellom skolene og de har arbeidet målrettet med lesing og digitale ferdigheter i klasserommet. I høst har vi signert en avtale med lesesenteret i Stavanger som har den aller beste kompetansen i landet på leseferdigheter hos barn. De kommer til Nordreisa i november og skal ha arbeide med skolene våre på planleggingsdagene og fremover i vinter. Vi ser virkelig fram til at våre elever skal få glede og nytte av denne kompetanseoverførselen fra de aller flinkeste i landet.

Så vi har arbeidet målrettet og strukturert med skoleutvikling både på administrativt og skolenivå de siste årene, og det skal vi fortsette med framover. Derfor er jeg svært optimistisk på vegne av den kommunale skolen, men det tar tid å endre i skolene og jeg vet at vi vil komme til å se resultater av arbeidet. SV har som mål at den offentlige skolen skal være førstevalget til alle foreldre i kommunen når barna skal begynne i første klasse, og kun det beste er godt nok for våre elever. Vår visjon er at i Nordreisaskolen skal alle elevene føle trygghet, bli sett, ivaretatt og finne sin plass sånn at læring hos den enkelte har den beste forutsetning for å kunne finne sted. Lek og alternative læringsmetoder skal ha stor plass og bidra til å nå målet om å være en skole for alle. Naturen og den lokale kulturen skal ha en sentral plass i skolehverdagen og skolemat er en selvfølge. I tillegg skal leksene bli igjen på skolen og vi skal ha på plass en ny svømmehall sånn at alle barn kan trene sine svømmeferdigheter alle månedene i året.

Godt valg!