MENING:

Uttalelse – Finansiering av etterslep på vedlikehold i fiskerihavnene

De 6 regionrådene i Finnmark og Troms (som representerer alle kystkommunene i våre to fylker) har avgitt følgende felles uttalelse, som gjelder finansiering av eksisterende etterslep på vedlikehold i fiskerihavnene, i forbindelse med at fylkeskommunene overtar ansvaret for fiskerihavnene fra 1. januar 2020

  Foto: Trond Sandnes

leserbrev

Som en følge av den vedtatte Regionreformen, overtar fylkeskommunene ansvaret for utvikling og finansiering av fiskerihavnene langs norskekysten.

I den forbindelse overtar fylkeskommunene også et betydelig vedlikeholdsetterslep i fiskerhavnene.

Kystverket har anslått et vedlikeholdsetterslep for Region Troms og Finnmark alene på ca. 400 millioner kroner. Det totale vedlikeholdsetterslepet i de norske fiskerhavnene beløper seg antakelig til flere milliarder kroner.

Med dette som utgangspunkt, ser vi at det er nødvendig med en særskilt innsats for å ta inn noe av det dokumenterte etterslepet på vedlikehold i fiskerihavnene. Vi vil med dette fremme et forslag om at det opprettes en egen «Påskjønningsordning for investeringer i vedlikehold i fiskerihavnene», der fylkeskommunene etter en forpliktende plan kan søke om medfinansiering fra staten etter gitte kriterium. Ordningen opprettes etter modell av påskjønningsordningen for vedlikehold av fylkesveier, og vi ber om at et tilsvarende beløp på 100 millioner kroner avsettes til vedlikehold i fiskerihavnene i Statsbudsjettet for 2020.