MENING

Vi sier nei takk til 20 skredtårn

«Levende bygdesamfunn på Lauksletta og i Arnøyhamn er avhengig av en trygg vei mellom bygdene.»
leserbrev

Aksjonsgruppa har som mål å få planlagt og oppstartet bygging av ny vei mellom Lauksletta og Arnøyhamn i inneværende planperioden. Vegen har stått på vent siden 2005 på grunn av en uavklart konflikt med reindriftsnæringen. Vi har på eget initiativ hatt samtaler med andelshaverne i Reinbeitedistrikt 39, Arnøy og Kågen, og sammen med dem kommet fram til en trase som får minst mulig konsekvenser for reindrifta. Fra reindriftsnæringen ser man også positivt på at man nå får trafikken bort fra Singelområdet som er et veldig godt beiteland, og er viktig som samlingsområde under høstflyttingen. Vei inn Skardalen, med tunnel gjennom Smellskaret og vei videre til Arnøyhamn, var Statens vegvesens foretrukne alternativ allerede i kommunedelplan for skredsikring av Fv. 347 fra 2004. Den gang ble veitraseen lagt midt i en av de viktigste trekkveiene for rein. Denne nye skissen til trasevalg er forlagt Statens vegvesen, og de faglige justeringer som de har foretatt er innenfor de rammer som eierne av reinbeitedistrikt 39 har lagt.

Det foreligger nå en realistisk plan for en sikker vei mellom Arnøyhamn og Lauksletta, som i tillegg vil halvere kjørelengden mellom de to bygdene. Denne veien vil etter foreliggende estimat få en pris mellom 350 og 400 mill. Det vil være under halvparten av prisen på den tunnelen som nå ligger inne i kommunedelplanen, 8- 900mill. Hvis man summerer de foreslåtte midlertidige tiltak med skredtårn og fergekai, og i tillegg tar med utgifter til drift over et 10 års perspektiv og reparasjon av den totalt nedkjørte 50 år gamle rasfarlige veien som går rund Singla, vil her ligge besparelser i størrelsesorden 150 mill+.

Fylkestinget skal i møtet 13. desember vedta rullering av handlingsplan for fylkesveier Troms.

Her foreligger det et forslag om at veien mellom Lauksletta og Arnøyhamn sikres med midlertidige tiltak. 50mill. til 20 skredtårn, og nytt fergeleie i Arnøyhamn.

Aksjonsgruppa for trygg vei mellom Lauksletta og Arnøyhamn ber om at Fylkestinget nå omdisponerer midler som allerede ligger inne i budsjettene til planlegging og oppstart av ny vei mellom Arnøyhamn og Lauksletta som skissert. Det er avsatte 100 mill. årlig til «fra kyst til marked» og disse midlene vil naturlig falle inn under dette formålet. Fylkestinget har i sin prioritering pekt på de viktige sjømatbedriftene på Senja, (fv. 861, fv. 862 og fv. 277) og på Skjervøy, (fv. 866). Men man har glemt (fv. 869 og fv. 347) Storstein - Arnøy. E6 nord for Lyngen er fylkets mest trafikkerte «fra kyst til marked-vei» når det gjelder laks. Det skyldes i stor grad at fylkets største lakseslakteri, Lerøy Aurora ligger på Skjervøy. Det er kanskje ikke like kjent at fylkets nest største lakseslakteri ligger på Arnøya. Arnøy Laks Slakteri med en årlig produksjon på 25 000 tonn.

Vi sier NEI TAKK! til de planlagte 20 skredtårn. Levende bygdesamfunn på Lauksletta og i Arnøyhamn er avhengig av en trygg vei mellom bygdene. Vi har ingen tro på at Fylkets mest rasfarlige vei, hvor rasløpene ligger på løpende bånd og strekker seg opp mot 700 meters høyde, vil bli trygg med 20 skredtårn. Det at 10% av sikkerheten skal bero på fergetransport er helt utrolig og selvfølgelig uakseptabelt. Det vil føre til minst like mange stengninger som nå. Den usikkerhet man skaper med dette regimet gjør det umulig å satse på næringsvirksomhet på Arnøya. Det er beklagelig da det nå er over 100 personer som daglig er avhengig av denne veien for å komme seg på arbeid og for å nå nærbutikk og andre tjenester.

Skjervøy kommune skal på kommunestyremøtet 12. desember behandle et forslag om å ta inn i budsjettet 100 000 til et spleiselag med Troms fylkeskommune og næringslivet til en mulighetsstudie og prosjektering og oppstart av Skardalsprosjektet.