LESERBREV:

Å legge ned et samfunn i vekst

I sitt forslag til økonomiplan for kommende kommunestyreperiode innstiller formannskapet i Lyngen Kommune til nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter på Furuflaten, noe som i så fall vil ramme et av de mest livskraftige og lønnsomme bygdesamfunnene vi har i landsdelen hardt.

Lyngsdalen oppvekstsenter  Foto: Are B. Elvestad

leserbrev

I mange år har nedleggelsesspøkelset hengt over Lyngsdalen oppvekstsenter, hvor forslag og innstillinger om nedleggelse nærmest årlig har blitt framlagt i adventstiden. Skolen har bestått, men med et konstant nedleggingsspøkelse hengende over seg, sank naturlig nok så vel investeringsvilje som bolyst.

Ved forrige kommunevalg, 2015-2019, fikk vi et offensivt kommunestyre som viste vilje og evne til fremadrettet politisk handlemåte. Med ordføreren i spissen ble tanken om nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter skrinlagt for de neste fire år. 

En satte i gang en rekke stimuleringstiltak med tanke på vekst i befolkningstallet i Lyngen.

  • Drift av oppvekstsenteret på Furuflaten skulle sikres. I langtidsbudsjettet ble de foreslåtte innsparingene ved nedleggelse slettet og budsjettet for videre drift opprettholdt.
  • En gikk til innkjøp av areal til boligformål. På Furuflaten ble fem tomter klargjort og lagt ut for salg.
  • Det ble gitt tilskudd på 200 000 kr til hver bolig som ble oppført i kommunen.
  • Industriområder, kai og vei ble oppgradert og det ble lagt til rette for utvikling og vekst innen industrien. 

Og tiltakene hadde den ønskete effekt. Folk så nå mulighet til å flytte tilbake til stedet de kom fra. Furuflaten hadde barnehage og skole, det ble mulig å bygge og arbeidsplasser var det nok av. Det er nesten ikke ledige byggeklare boligtomter igjen, og boligmassen tilgjengelig for utleie har langt på vei vært sprengt, i en slik grad at familier som har uttrykt et ønske om å bosette seg på stedet ikke har klart å skaffe seg bolig.

Ja, det har flyttet folk fra bygda, og folk har gått bort, men samtidig har bygda i løpet av denne perioden også fått en tilvekst på mer enn 50 personer. Majoriteten av disse var utflytta Furuflatinger bosatt i andre kommuner, som har flyttet tilbake med familier. Men det har også kommet folk som ikke har hatt tilknytning til kommunen, samt fra andre deler av Lyngen. I samme periode opplever også næringslivet i Furuflaten blomstring. Antall sysselsatte innen industrien øker, den samlede omsetningen har for lengst passert 300 mill kr pr år, og det investeres for videre oppgang. Som en utkant i en fraflyttingstruet kommune, må en kunne kalle det en formidabel vekst!

I så måte er Furuflaten langt på vei unikt. Mens de fleste andre bygder og småsamfunn i vår del av Norge har opplevd befolkningsnedgang, har folketallet på Furuflaten ikke bare holdt seg, men også økt de senere år.

Så kan en spørre seg hvorfor det er så viktig for oss på Furuflaten å ha dette oppvekstsenteret. 

Først og fremst fordi vi vet at uten skole og barnehage på stedet så vil tilflyttingen stoppe opp. Vi vet at barnefamilier vil flytte fra stedet og kommunen. Vi vet på mange måter at det er ensbetydende med kroken på døra, hvor vi sakte men sikkert forgubbes og avfolkes.

Det vil ikke bare være et stort tap for bygda Furuflaten, men for så vel Lyngen Kommune som Troms fylke, både rent økonomisk og som samfunn.

Industrien i bygda sysselsetter en stor del av kommunens innbyggere. Årlig investerer bedriftseierne millioner private kroner i produksjonsutstyr og -lokaler for fortsatt kunne holde aktivitets- og sysselsettingsnivået oppe. De samme bedriftene er samtidig helt avhengig av å kunne rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse. Selv om barnehage og skole inngår som en del av oppvekstsektoren i kommunens budsjett, er arbeidsstedets infrastruktur helt sentralt for næringspolitikken som føres. Ser man ikke sammenhengen mellom bedriftssuksess, og det at det har bodd folk, og blir boende folk på Furuflaten, bør en snarest dokumentere sitt syn ovenfor bygdas næringsliv og gjerne også folk flest i kommunen.

Det har blant noen vært snakk om at oppvekstsenteret må bestå inntil tunnelen i Pollfjellet er sikret.

Det er ikke det dette dreier seg om. Det handler om å bevare og videreutvikle dette lille bygdesamfunnet med alle sine kvaliteter, med sitt unike industrimiljø, slik at barn og unge skal kjenne tilhørighet til stedet og få lyst til, etter utdanning, å bosette seg her.  

Når kommunen i sin økonomiplan har som hovedmål at Lyngen skal være «en offensiv ja-kommune» og «skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms for eksisterende og nye næringsaktører», synes det langt fra de handlinger man legger opp til i kommende budsjett, og fjernt fra de tiltak man brukte ressurser på i forrige periode. Man stimulerte til vekst, og når veksten kom, finner man det betimelig å foreslå nedleggelse!

Nedleggelse er ikke noe vi som foreldre kan sitte i ro og se på, og vi kommer til å gjøre det vi kan for at det fortsatt skal være et skole- og barnehagetilbud på Furuflaten, uavhengig av hva de folkevalgte i Lyngen måtte komme fram til. Til det er det potensielle tapet så altfor stort.