MENINGER:

Vingling med kurs mot Robek-lista?

Foran kommunestyremøtet 19. desember hadde den nå avgåtte rådmann fremlagt et budsjett til behandling av politikerne. Budsjettforslaget hadde en klar profil med tunge investeringer i sentrum av kommunen.

Harald Evanger i Nordreisa Senterparti.   Foto: Are B. Elvestad

leserbrev

Mange reagerte negativt på at hun bla. foreslo å legge ned Rotsundelv skole fra høsten 2020. Dette ble gjenstand for en grundig diskusjon i flere hovedutvalg og i formannskapet.

Driftsutvalget foretok et enstemmig vedtak der de ville vente med investeringer til svømmehallen og en lift-bil med garasje til brannstasjonen, med fordel for investering til renovasjon av Rotsundelv skole.

I formannskapet ble flertallet enige om at den store investeringen av en ny barnehage til 46 millioner på Høgegga som ble vedtatt av forrige kommunestyre nå skulle utsettes inntil videre. Siden prosjektet var forsinket var dette mulig. Senterpartiet foreslo her å sikre investeringen til renovering av Rotsundelv skole med ferdigstillelse i 2022. Dette forslaget ble avvist av posisjonen med AP og Høyre i spissen. Deres argument var at man skulle avvente skolepolitisk debatt i kommunestyret den 19.des. Denne debatten skulle ta utgangspunkt i en vurdering fra et innleid konsulentfirma, Telemarksforskning. Men vurderingen fra Telemarksforskning var mangelfull, bla. fordi administrasjonen ikke hadde opplyst konsulentene om at det finnes en Sørkjosen skole .

Utvalget for oppvekst og kultur foreslo i sin budsjettbehandling en investering på Moan skole som innbefattet en 1-7 skole der. Prisen er stipulert til 86 mill. Investering til renovering av Rotsundelv skole etter forslag fra Senterpartiet, ble også her nedstemt.

Behandlingen og vedtakene i kommunestyret den 19. des. gav signaler om lite ansvar i forhold til store beløp. Vedtakene fra Driftsutvalget og Formannskapet om bremsing på investeringer i sentrum og sikring av renovering av Rotsundelv skole ble med ett forkastet . Uansvarlighet og vingling fra AP og Høyre resulterte derimot i flertallsvedtak om svære investeringer i sentrum kommende periode. Til skolen i Rotsundelv ble det kun vedtatt midler til forprosjektering. Nå skal Moan skole utvides samtidig med nye barnehagen på Høgegga og renovering av svømmehallen. Alt på en gang! Forslag fra opposisjonen som innbefattet måtehold og mer langsiktige investeringer ble nedstemt som om vi var i en idrettskonkuranse.

Denne budsjettbehandlinga gir full gass tilbake mot Robek-lista. Hvor skal man hente penger til renovering av skolen i Rotsundelv i årene som kommer etter dette? Skal Nordreisa kommune i framtida være et ensidig kommunesenter? Eller skal befolkningen få signaler om at man ønsker å ta alle ressurser i hele kommunen i bruk? Det er det politikerne som bestemmer, ikke byråkratene