MENINGER:

Lyngen versus Arnøy

Hva er vitsen med dyre utredninger av rasfarlige veier når det til sist er brød og sirkus som blir avgjørende for prioriteringene?

RASSIKRINGSPLAN: Senterpartiet vil ha høyere prioritet på rassikring av riks- og fylkesveier. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

Tor Nygaard  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

AKSJONSGRUPPE FOR SIKKER VEI MELLOM LAUKSLETTA OG ARNØYHAMN ble etablert for et halvt år siden. Aksjonsgruppa har 530 underskrivere med tilknytning til Arnøy, og har tilnærmet full oppslutning blant befolkningen på øya. Vi har kommet til at det er 11 personer som bor på Arnøy og som, av ukjente grunner, ikke er underskrivere av vår aksjon.

Vi har dog registrert at Skjervøy Høyre og 4 profilerte personer fra Arnøya heller ønsker et til fergeleie, og følgelig har vært medvirkende til at dette nå er et alternativ det er bevilget midler til. Det gir jo ingen mening å skulle avvikle pendlertrafikk to veier i et samband med 4 anløpssteder og hvor hver rundtur blir på over 2 timer. Hvis noen fra Furuflaten hadde foreslått gjenoppbygging av fergeleiet der vill de ikke blitt tatt seriøst.

Formålet med aksjonsgruppa skulle gå klart fram av navnet. Og vi trodde vi hadde nådd vårt første delmål da Skjervøy kommunestyre for et par uker siden gjorde følgende vedtak som tredje punkt:

Kommunestyret ber om at midlene som er satt av til midlertidige skredsikringstiltak brukes til reguleringsarbeidet og det det videre arbeidet med traseen. (det siktes da til vårt veialternativ).


Arnøya et steg nærmere tunnel

Varaordfører Kurt Michalsen mener tunnelprosjektet gjennom Skardalen er helt avgjørende for Arnøy-samfunnet.


Det er med stor frustrasjon vi registrerer at det fortsatt ligger midler til 4 ulike prosjekter i Skjervøy kommune i forslaget til budsjett som skal opp i fylkestinget 16. Juni. Fergekai, skredtårn, skredvoller i Langfjord og enda en utredning av en veistrekning som første gang sto klar til prosjektering i 2004.

MIDT OPP I ALT DETTE GIKK SÅ STORRASET OVER TUNNELÅPNINGEN I LYNGEN. Nå fikk man endelig beviset på hvor farlig dette er. Lyngen er satt i krigsberedskap og har skapt en bølge man ikke kan stoppe. Det forrige stor-raset gikk like etter at tunnelen ble åpnet først på 80-tallet. Men vi har hele tiden sett massevis av filmopptak og spektakulære bilder av ras, tatt fra E6 på andre siden av fjorden.

Men felles for de fleste av dem er at de jo har vist at tunnelen har virket. Det har vært stadige veistengninger, men veldig få bevis på ras. Man har klart å skape et bilde av et svært farlig område. Statistikken som viser skredfaregrad. Altså, sannsynligheten for å bli tatt av ras basert på trafikkgrunnlag hyppighet av ras etc. viser at dette er et skapt bilde.

For å trekke sammenligning med Pollfjellet som har ett raspunkt med skredfaktor 3,00.

Singellandet på Arnøya har 6 raspunkter som er som følger, med skredfaktor:

  • Oterelvene 5,09
  • Singla 4,78
  • Oterelv 3,27
  • Sandbakken 2,7 (Etablert skredvoll ved Lauksundskaret fergeleie)
  • Elva 1,85 (Ikke regnet som prioritert)

Oterelvene og Singla er nr. 2 og nr. 3 i Troms. Bare forbigått av, det ikke ukjente skredpunktet i Holmbuktura, som har skredfaktor 5,74. Det skulle derfor ikke råde tvil om at Singellandet er den desidert farligste arbeidsveien i Troms og Finnmark.


Regionrådet krever skredsikring av både Pollfjellet og Arnøya

Nord-Troms regionråd med klart krav til fylkesrådet og fylkestinget i Troms og Finnmark.


Helt uforståelig har man prioritert å sette av 80 millioner til en rasvoll i Langfjorden på Arnøy. Langfjordtunnelen sto ferdig i 2008, men i ettertid har her dukket opp 5 raspunkter. Alle med lavere skredfaktor enn det laveste av de fire som regnes med i Singellandet. Til og med lavere enn Pollfjellportalen.

Arnøy ligger, etter hva vi kan forstå nå inne med 150 mill+, til ulike tiltak på Arnøy. Vårt forslag er at nødvendige midler nå blir satt av på årets budsjett til planlegging og prosjektering og forberedelse av oppstart av Skardalsforbindelsen på Arnøya. (Vei opp sør for Skarelva og tunnel ned til Arnøyhamn sør for Smellskaret. Det siste for at reindriftas ønsker ivaretas).

Selv om man ved det er med og tar på seg ansvaret for å opprettholde risiko i farligere områder, foreslår vi at 100 mill. overføres til Pollfjellportalen. Man forventer da at det vises forståelse for at rassikring med ny vei og tunnel mellom Lauksletta og Arnøyhamn må være det neste prioriterte skredsikringsprosjekt i Troms og Finnmark.


MENING

Vi sier nei takk til 20 skredtårn

«Levende bygdesamfunn på Lauksletta og i Arnøyhamn er avhengig av en trygg vei mellom bygdene.»


Da katastroferaset gikk i Ura der hvor 5 liv gikk tapt, ble også ressurser flyttet til Lyngen. Midler som var avsatt til Jøvarden, et raspunkt på fylkesvei 866 ut mot Skjervøy ble overført til Ura. Disse midlene er aldri tilbakeført til Jøvarden, selv om det her årviss går ras og raspunktet har skredfaktor 3.23. Altså også det farligere enn Pollfjellportalen. Hvis dette prosjektet nå vinner fram, har man sikret det siste registrerte raspunkt i Lyngen. I Troms er det 46 veier som har større skredfaktor enn dette siste skredpunktet i Lyngen. Selv om ikke alle skredpunkter i Troms kommer til å bli sikret, kan man ta dette til ettertanke.

Denne vinteren har det ikke vært spesielt mye snø i Singellandet på Arnøy. Det har dog gått 4 ras over veien. Samtlige med bommene åpne. To av rasene har gått like før og etter at det ble gjort mislykkede forsøk med «daisy bell»


Bygdefolket på Lauksletta og i Arnøyhamn har gått sammen:

Opprop for trygg vei mellom bygdene

Aksjonsgruppa på Arnøya vil ha ny veitrasé mellom Lauksletta og Arnøyhamn på det fylkeskommunale sakskartet snarest.