Israels rett etter folkeretten

Når ble Israel opprettet som stat? Det er forskjellige meninger om det, og at problemet ligger deri
leserbrev

Kr.F. skriver i en e-post til meg den 3. desember 2019 blant annet:«Den moderne staten Israel ble jo opprettet i 1948 etter vedtak om en delingsplan for Palestina i 1947.»

Spørsmålet mitt blir da: Når ble Israel opprettet som stat? Det er forskjellige meninger om det, og at problemet ligger deri.

Britene erobret Palestina i 1917 fra det ottomanske riket (Tyrkia). Storbritannia støttet jødene i å opprette sin egen stat. Hele Palestina skulle bli en jødisk stat, de sivile og religiøse rettigheter for de ikkejødiske innbyggere skulle opprettholdes. Avg jørelsen om å overføre eierrettighetene til jødene ble truffet av de fremste stormaktene i San Remo i april 1920. Jeg har forstått det slik at traktatmaktene g jorde traktaten til folkerett. Den kunne ikke endres uten at alle traktatmaktene var enige.

Norge forpliktet seg ved Fridtjof Nansens underskrift. Det var bare disse stormaktene (Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan), som kollektivt hadde myndighet til å overdra landområder til jødene. Storbritannia skulle administrere Palestina og sørge for at det ble opprettet en egen jødisk stat. Jøder over hele verden ble invitert til å vende tilbake til Palestina og bosette seg der. Dette mandatstemaet ble nedfelt i Folkeforbundets (grunnlagt 25.01.1919), art. 22. Jødene var i mindretall på dette tidspunktet; og de fremste allierte stormaktene bestemte derfor at administrasjonen av Palestina skulle sørge for å oppmuntre jøder til tett bosetting i Palestina, jf. Palestinamandatet art. 6.

Den 24. – 25. april 1920 møtte de fremste allierte stormaktene, som hadde overtatt suverniteten over områdene (Mesopitania, Syria og Palestina), for å ta stilling til hva som skulle skje med Palestina. Det er å merke seg at det var disse stormaktene som hadde denne myndigheten. Under denne konferansen ble det bestemt at Palestina skulle bli et av de nye mandatområdene med formål å realisere jødenes historiske land. Palestina ble da reservert for en egen jødisk stat gjennom å effektuere Balfourdeklasjonen. Araberne skulle overta Irak (Mesopitania) og Syria.

Folkeforbundet godkjente San Remo Resolusjonen i 1922 og skulle påse at avtalen ble effektuert, jf. Folkeforbundets art.22 og Palastinamandatet paragraf 6 og 11. Denne folkeretten ble ikke avvikla i 1945 og 1948 som norsk UD hevder. Denne folkeretten for tett jødisk bosetting er videreført i FN-pakten artikkel 80. I den anglosaksiske avtalen av 13.12.1924 g jorde USA hele traktatretten fra San Remo og Paris til amerikansk lov. USA flyttet sin ambassade til Jerusalem for kort tid siden. Da Israel erklærte seg som en uavhengig og selvstendig stat 14. mai 1948 var dette egentlig en realisering av Sam Remo Resolusjonen.

Det blir for langt å beskrive britenes svik mot jødene, slik de begrenset jødenes innvandring og gjorde det motsatte med araberne, og å gi Transjordan til arabere.
Det var aldri snakk om å dele opp Palestina i flere stater, det var det ikke fullmakt til. Det er å legge merke til at San Remo Resolusjonen ble inntatt i Palestinamandatet. Storbritannia skulle hjelpe jødene politisk, økonomisk og administrativt, slik at de ble i stand til å etablere sin egen stat i Palestina. Men Storbritannia fikk ikke noen suverenitet over området. Transjorden ble helt urettmessig skilt ut fra Palestina. Storbritannia oppfylte ikke sin del av avtalen med brøt Palestinamandatet en rekke ganger.

Så tilbake til delingsresolusjonen av 27. nov. 1947. FN sitt delingsforslag innebar en internasjonalt støtte til en selvstendig jødisk stat og hadde sannsynligvis politisk betydning for at jødene opprettet en uavhengig og selvstendig stat 14. mai 1948. Men det rettslige grunnlaget for at jødene erklærte seg som en uavhengig og selvstendig stat var først og fremst San Remo Resolusjonen, og at det britiske mandatet utløp da.

Det er å merke seg at Israels selvstendighetserklæring var i samsvar med San Remo Resolusjonen og Palastinamandatet. Men dagen etter selvstendighetserklæringen ble Israel angrepet av Syria, Irak, Jordan og Egypt. Disse hadde ikke godkjent delingsforslaget fra FN. Når det gjelder delingsforslaget var det egentlig et skamfullt forslag om å dele det landet ytterligere som jødene hadde fått eierrettigheten til i 1920. Men jødene hadde ikke noe valg her. Araberne godtok ikke som nevnt delingsforslaget., og forslaget ble ikke fulgt opp av Sikkerhetsrådet og heller ikke satt i kraft som planlagt. De foreslåtte grensene ble derfor ikke bindende for Israel.

Da britene trakk seg ut av Palestina, ble Israels grenser de samme som mandatets grenser. I 1967 g jen erobret Israel kontrollen over sine områder på Vestbredden og Gaza, som hadde vært okkupert av Jordan og Egypt siden 1948. Vi skal legge merke til at verken FN eller dens medlemsstater hadde noen som helst rettslig myndighet til å bestemme grensene mellom Israel og dets naboland. Delingsforslaget har etter min mening ingen rettslig gyldighet. Opprettelsen av Israel i 1948 er skjedd med hjemmel i San Remo Resolusjonen og Palestinamandatet. Kilder: Ragnar Hatlem – Palestina – Israels historiske og folkerettslige legeminitet. Bjørn Hildrum – Israels land etter internasjonal lov