MENINGER:

Nord-Troms «Der kontraster former folk»

– Hva mener Ordførerne i regionen at Tromsø-området kan gi Nord-Troms som ikke vi har klart sjøl?

SKEPTISK: Svein Leiros er skeptisk til intensjonsavtalen som anbefales signert av Nord-Troms regionråd om å samarbeide med Tromsø-områdets regionråd.   Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl

leserbrev

Jeg registrer med bekymring at mange tiårs jobbing for å holde Nord Troms samlet som én region nå er satt i spill. Nord-Troms regionråd med de 6 ordførerne våre har enstemmig sagt ja og anbefaler alle eierkommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Gaivotna Kåfjord, Storfjord og Lyngen til å være positiv til en intensjonsavtale med Tromsø områdets regionråd (Karlsøy, Tromsø og Balsfjord). Mitt umiddelbare spørsmål blir, hva mener Ordførerne i regionen at Tromsø området kan gi Nord-Troms som ikke vi har klart sjøl? Hvordan kan Tromsø region gi oss flere utviklings muligheter? Hvordan kan Tromsø region bidra til vekst og utvikling i Nord Troms?

Som overskrifta sier «der kontraster former folk», det er nettopp det vi i vår region over tid har klart. Det at vi er et folk av tre folk, og sammen har vi klart å bygge opp kompetanse på vår egen kultur og identitet. Den samfunnsutvikler-rollen som er gitt til regionrådet er en tillitserklæring fra våre innbyggere, og viktig for hele region. Jeg er redd for at mye av den kraften kommer til å drukne og dø ut i «Tromsø-suget».

På tvers av kommunegrensene har vi hatt gode og fantastiske samarbeidsprosjekter. Vi i «lille» Nord-Troms har klart å bygge opp massevis av samarbeidsområder. Jeg kan ikke nevne alle, men har lyst å nevne noen flaggskip:

Den regionale ungdomssatsningen RUST som er blitt lagt merke til langt utover våre regiongrenser, og er et eksempel på hvordan man skal ta ungdomsmedvirkningen på alvor i lokaldemokratiet.

Vi har sammen med fylkeskommunen klart å få en permanent løsning på vekslingsmodellen, der kommunene i Nord Troms har vedtatt å ha disponibel opptil 50 lærlingeplasser. Detter er en modell som er en suksess og modellen er kopiert av mange andre kommuner.

Studiesenteret, Visit Lyngenfjord, Nord-Troms museum, Avfallsservice og en rekke andre viktig institusjoner kan og må også nevnes i denne sammenheng.

Vi har oppnådd gode samarbeidsrelasjoner innen helse, oppvekst, næring og ikke minst kultur.

Ingen av områdene hvor vi har samarbeidet har gitt seg sjøl. Alle samarbeidsprosjekt de vi har, og de fremtidige prosjekter, må det jobbes jevnlig med. I et samarbeid som fører til samhandling i region må en både gi og ta, og kjennskap til lokale forhold er en viktig suksess faktor for å lykkes. Så skal det jo sies at ikke alt har gått knirkefritt og det har vært kraftige diskusjoner, men man har alltid klart å finne en løsning å trekke lasset i lag i Nord-Troms. Og det til beste for alle innbyggerne. Jeg mener at dersom man nå velger å slå seg sammen med Tromsø området så mister man mye av det som er viktig, utvikling av samfunnet her i region. Et annet viktig moment er at Ordførerne i region skal utvikle våre kommuner, fordi vi er noe eget og skaperkraften i Nord Troms er unik.

I 2018 hadde vi en omorganisering i Nord Troms regionråd, og alle kommunene i Nord-Troms behandlet en ny utvidet samarbeidsavtale og etter meg bekjent gikk den enstemmig gjennom alle kommunestyrene. Har regionrådet evaluert denne avtalen? Jeg vil anbefale alle folkevalgte å lese denne avtalen, og sette seg inn i den jobben regionrådet har gjort, før man går til det skrittet og bestemmer seg å slå seg sammen med Tromsø områdets regionråd. Blant annet i avtalens punkt 3 første kulepunkt står det: «Samfunnsutvikling skal vektlegges. Vi skal bygge opp egen kompetanse/utvikle arbeidsplasser i region framfor å shoppe tjenester utenfor region», og i 3. kulepunkt står det «sikre god politisk forankring gjennom involvering og deltagelse», sitat slutt.

Jeg kan ikke se at noen av disse punktene er opprettholdt i denne saken, og stiller et stort spørsmålstegn hvordan regionrådet har behandlet denne henvendelsen fra Tromsø området. Hvorfor har sluppet denne igjennom til politiskbehandling i alle kommunestyrene før den har blitt behandlet i et representantskapsmøte? Jeg er redd for at dette er starten på slutten for det gode samhandlingen vi har hatt i Nord-Troms. Man kan jo bare tenke seg til hva som skjer dersom Nordreisa kommunestyre sier Nei til intensjonsavtalen, og for eksempel Lyngen sier JA, da har vi det gående i Nord-Troms for kommunestyrene er jo det høyeste organet, og som regionråd må forholde seg til vedtakene.

Så avslutningsvis vil jeg be alle dere folkevalgte i Nord-Troms å tenke der om slik at vi ungår et splittet Nord Troms, og at vi fortsatt skal kunne skape kontraster i vår fantastiske flotte region.