Naturvernforbundets kritikk av fylkeskommunen er basert på feil og misforståelser

Fylkesråden for miljø og næring svarer Naturvernforbundet og Ståle P. Fremnesvik om oppdrett.

Karin Eriksen, fylkesråd for miljø og næring  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Naturvernforbundet ved Ståle P. Fremnesvik spør i et innlegg 29.10.20 om fylkeskommunen vet hva den driver med? Dette angivelig etter at mange lokaliteter for oppdrett av laks i Troms og Finnmark for tiden er rammet av ILA og han mener det «pøses på med smolt og smitte».

Fylkeskommunene er delegert ansvar for å behandle søknader om akvakultur i medhold av akvakulturloven. Akvakulturloven er sektorovergripende lov. Det betyr at søknader om akvakultur behandles etter flere sektorlovverk, herunder bl.a. forurensningsloven som forvaltes av Fylkesmannen, og dyrevelferdsloven og matloven som forvaltes av Mattilsynet.

Før fylkeskommunen kan gi endelig tillatelse etter akvakulturloven, skal tillatelser bl.a. etter dette sektorlovverket foreligge. Når det gjelder risiko for mulige smittsomme fiskesykdommer, er det Mattilsynet som bestemmer om det skal gis tillatelse eller ikke etter sitt sektorlovverk i forbindelse med lokalitetssøknader. Fylkeskommunen er enig i at sykdomssituasjonen er alvorlig, men dette er forhold som ligger utenfor vår jurisdiksjon.

Fremnesvik opplister flere lokaliteter hvor han stiller spørsmål ved lokalitetsbiomassen. Mange av disse fikk midlertidig utvidet sin kapasitet (MTB – maksimal tillatt biomasse) for å kompensere for store tap etter algesituasjonen i 2019. Den midlertidige tillatelsen til økt MTB for disse går ut etter nyttår. Lokalitetene Kasteberget og Myrlandshaug, som Fremnesvik bl.a. nevner, er to av disse hvor man snart vil måtte forholde seg til den ordinære lokalitetsbiomassen på 5500 tonn.

Fylkeskommunen ikke har hatt noe å gjøre med beslutning på de lokalitetene som har fått økt biomasse på grunn av slike midlertidige kompensasjonsordninger. Det er Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen som har gitt disse lokalitetene midlertidige utvidelser.

Det er videre flere feilaktige påstander fra Fremnesvik og Naturvernforbundet i innlegget, f.eks.: «Det drøyeste er at verken Larstangen eller Korsnes har gjennomført en eneste hel produksjonssyklus. Vedtakene om utvidelse er altså tatt uten gode miljømessige grunnlag for vurdering. Det er ikke til å tro.»

Nei, det står ikke til troende, fordi det ikke er sant. Korsnes er i gang med andre produksjonssyklus og miljøtilstanden på lokalitetene er så langt klassifisert som meget god (som er beste tilstand). Det samme gjelder lokaliteten Lubben, som Fremnesvik også nevner. Også for Larstangen er miljøtilstanden meget god.

Undersøkelse og klassifisering av miljøtilstanden på oppdrettslokaliteter skal gjøres i ht Norsk Standard (NS 9410:2016). Hvor ofte slik undersøkelse skal gjøres, bestemmes av den klassifisering lokaliteten får, men lokaliteten skal minimum undersøkes før lokaliteten tas i bruk (for å få 0-tilstanden), og én gang per produksjonssyklus og da når produksjonen er på sitt høyeste. Dersom man finner at lokaliteten er påvirket, må undersøkelsen gjøres oftere. Undersøkelsene gjøres av uavhengige organer som har den nødvendige akkreditering. Dersom det konstateres at lokaliteten er sterkt påvirket av oppdrettsvirksomheten kan myndighetene pålegge brakklegging.

Naturvernforbundet skriver avslutningsvis at de jobber for å få all oppdrett av fisk inn i lukka anlegg, og de mener dette vil gi en lang rekke gode miljøeffekter. Fylkeskommunen er for så vidt enig i at lukkede anlegg kan ha sine fordeler, men også noen ulemper. Det er heller ikke hjemmel i dagens lovverk for å kreve at lukket anleggsteknologi skal brukes. Videre er det slik at lukket anleggsteknologi fremdeles er på utviklingsstadiet.

Fremnesvik og Naturvernforbundet har tydeligvis ikke høye tanker om fylkeskommunens rolle ovenfor oppdrettsnæringen. Mye av dette beror etter det jeg kan se på misforståelser og manglende innsikt på området. Jeg håper derfor at dette innlegget ikke er representativt for debattnivået i Naturvernforbundet, dersom de ønsker å bli tatt for å være en seriøs organisasjon.

Dersom Naturvernforbundet ønsker å vite mer om hvordan fylkeskommunen og øvrige myndigheter regulerer oppdrettsnæringen med tildeling og drift av akvakulturtillatelser, er de velkommen til å ta kontakt med våre fagfolk.