Vi trenger et krafttak for Nord-Norge!

Senterpartiet ønsker ikke å røre ordningen for tiltakssonen for Nord- Troms og Finnmark, skriver Sp-representantene.

Svein Leiros, Senterpartiet  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Det har i det siste vært flere innlegg i Framtidinord der blant annet leder avisa og John Karlsen fra Frp har vært ute og ment at Senterpartiet ønsker å utarme ordningen om tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark, etter at vår ungdomskandidat Andrine Hansen Seppola var ute i NRK og var bekymret for den generelle fraflyttingen fra Nord-Norge, og mente at det må komme spesielle tiltak for å stoppe fraflyttingen i nord.

- La oss gjøre det helt klart. Senterpartiet ønsker ikke å røre ordningen for tiltakssonen for Nord- Troms og Finnmark, tvert imot, vi ønsker å styrke den, og å opprettholde tiltakssonen sine relative fortrinn i nye ordninger. Denne ordningen mener vi treffer veldig bra og er helt klart en medvirkende årsak til at vi klarer å opprettholde god kompetanse i vår region. Vi ønsker også å styrke de personrettede ordningene som for eksempel å gjeninnføre Troms- og Finnmarkstillegget i barnetrygden, høyere nedbetaling av studielån, høyere stipend etc.

Senterpartiet skal fortsatt være garantisten til at det skal leve og bo folk i hele Norge, men hvordan skal vi klare å stoppe fraflyttingen i Nord-Norge er en sak vi alle må ta en diskusjon på, og det er det vår 4. kandidat og nestleder i Senterungdommen har prøvd å løfte i sitt bidrag til debatt, men dette skal ikke svekke betydningen av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark.

De nordnorske fylkene opplevde i 2020 som i 2019 en drastisk nedgang i befolkningstallet. Det er ikke akseptabelt for Senterpartiet at denne sentraliseringen fortsetter, Nord-Norge er en landsdel med enorme naturressurser, folk med stor stå-på-vilje, kunnskap og lokal stolthet. Senterpartiet vil bruke skatte- og avgiftspolitikken målrettet for å legge til rette for bosetting, verdiskaping og utvikling i Nord-Norge. Det betyr både å ta vare på og videreutvikle de ordningene som allerede eksisterer og å ta helt nye grep på skatte- og avgiftsområdet.

Den differensierte arbeidsgiveravgiften er blant de viktigste distriktspolitiske skatteordningene som er i funksjon i dag, og Senterpartiet vil verne om og inkludere flere næringer til å omfattes av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Senterpartiet mener at folket og kommunene i Nord-Norge bør sitte igjen med større verdier for de store naturressursene som høstes i landsdelen. Senterpartiet har foreslått at kraftkommunene skal få større skatteinntekter fra kraftproduksjonen, både fra vannkraft og fra vindkraft.

Videre mener Senterpartiet at vertskommunene for fiskeoppdrett skal få en større andel av midlene fra havbruksfondet og produksjonsavgiften for oppdrett. Senterpartiet mener at skatte- og avgiftspolitikken må ta hensyn til avstander, klima og spredt bosetting i Nord-Norge. Derfor vil vi gå mot økninger i avgiftene på bensin og diesel, vi vil videreføre fritak for elavgift i tiltakssonen og vi vil styrke pendlerfradraget kraftig slik at folk ikke straffes for at de har lang reisevei til jobben. I tillegg ønsker vi å øke reisefradraget og gjeninnføre reisefradrag for kost og losji.