For hvem er vakuumpakket mat et godt tilbud?

Svar på kommunedirektørens kommentarer på «Bekymringsmelding angående eldreomsorgen Storfjord kommune».

Kommunehuset i Storfjord  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

1. For ordens skyld nevnes at bekymringsmeldinga var sendt via post Storfjord til kommunedirektøren, ordfører og politiske ledere.

2. Storfjord pensjonistforening (SPF) har drøftet svaret fra kommunedirektøren i styremøte 01.06.21, og vil gi uttrykk for følgende :

SPF er meget bekymret for det forhold at kommunen nå serverer vakuumpakket mat til våre beboere på sykehjem og hjemmeboende i helgene. Helgene er de dagene folk flest spiser god mat og koser seg med maten så godt som mulig.

SPF kan ikke se at omlegging til kok og kjøl har vært lagt fram for eller drøftet i Eldrerådet, ettersom SPF ikke er blitt gjort kjent med saka på forhånd.

Vi er kjent med at noen kommuner har etablert «kok og kjøl», en kostbar investering, og vi er også kjent med at flere kommuner går bort fra denne ordninga.

Hvem er en slik matlaging den beste løsninga for? Vi er kjent med at en delstilling er overført fra kjøkkenet til pleien. Vi ser med engstelse fram mot ferieavviklinga sommeren-21 på Kjøkkenet. Vi ber om en orientering angående etablering av kok og kjøl, og om ferieavviking mht. mattilbudet, sommeren 21.

3. Kommunikasjon.

I flere av avsnittene sier kommunedirektøren at han / de ikke har fått signaler eller reaksjoner fra ansatte eller tillitsvalgte angående forhold StP tar opp, noe som nettopp er signaler og reaksjoner fra ansatte.


Om dette vil vi si at det er ledelsen sitt ansvar å innhente reaksjoner fra ansatte og tillitsvalgte. Vi stiller oss også spørsmål om det er innhentet reaksjoner fra brukere og pårørende, spesielt på vakumpakket Helgemat.

4. Stort sykefravær.

Stort sykefravær og mange vikarer er en stor belastning for folk på institusjon og hjelpetrengende i eget hjem. Kommunedirektøren beskriver at tjenesten arbeider med å få tak i vikarer. SPF anbefaler fokus på å holde sykefraværet nede, noe som vil lette tjenesten betraktelig, og som vil gi trygge og kjente forhold for brukerne på sykehjem og i egne hjem. Det vil gi store innsparinger i hele tjenesten.

SPF har i Levekår gitt uttrykk for at vi følger spesielt med tjenesten i eldreomsorgen, (et styremedlem SPF møtte i Levekår), og at vi vil ta opp de signaler som tilflyter oss. Særlig når det er så stor forskjell på det ledelsen v/kommunedirektøren har fanget opp, og den informasjonen foreninga får.