Ubalansert og negativ vinkling på arbeidsmiljøundersøkelse fra Kvænangen

SVs Tryggve Enoksen er også skeptisk til at undersøkelsen ligger ute offentlig.

UENIG: SVs Tryggve Enoksen mener forrige ukes oppslag om arbeidsmiljøundersøkelsen i Kvænangen er ubalansert.   Foto: Isabell Haug

leserbrev

Sentraladministrasjonens vinkling på arbeidsmiljø og kommunalt omdømme ser ut til å ha fått for stort gjennomslag i tirsdagens oppslag i avisa Framtid i Nord. Mens fire av fem i administrasjonen mener at kommunen har et dårlig omdømme og at problemene ligger i «diverse politikere som skal slå politisk mynt på kritikk» samt «diverse sosiale media», er oppfatning en helt annen i de største gruppene av kommunale arbeidstakere.


Over 40 prosent av de ansatte mener kommunen har dårlig omdømme. Flere gir denne Facebook-gruppa skylda

Kvænangen nyhets- og diskusjonsforum med administrator Gunn Nilsen får hard medfart.


På helsesida mener 72 prosent av arbeidstakerne, både i innen institusjon- og hjemmepleie, at kommunen har et godt omdømme. Det samme er oppfatningen på øvrig nivå der ansatte er i daglig kontakt med brukere, som skole og uteseksjon/teknisk. De kan rapportere om gode tilbakemeldinger fra brukerne. Arbeidstakere roser sine nærmeste ledere som flinke og inkluderende. De påpeker at godt omdømme skapes av arbeidstakere som føler seg verdsatt og inkludert. Svært positivt er også den store deltakelsen, samt de mange reflekterte og saklige innspill som er kommet fra mange av kommunens ansatte.

I det hele framkommer det av arbeidsmiljøundersøkelsen store forskjeller i hvordan man ter seg i forhold til brukere og offentlighet.

Det meste er etter min oppfatning veldig positivt, - sett gjennom mine politikerbriller. Jeg deler kommunaldirektørens vurdering om «at det er mye positivt i undersøkelsen, men også flere forhold som det må reageres på.»

Det første som må reageres på er at undersøkelsen er lagt ut offentlig på kommunens hjemmeside. De ansatte er lovet full anonymitet, men med få ansatte på enkelte avdelinger blir anonymiteten kun illusorisk når det hele publiseres. I tillegg står det i dokumentene at de er til «intern» bruk, - altså ikke offentlig.


Det er hvordan vi behandler de negative tilbakemeldingene som definerer omdømmet vårt

Kvænangen Høyre kommenterer artikkelen om arbeidsmiljøundersøkelsen.


Når enkeltledere får massiv kritikk i svarene, er heller ikke offentliggjøring av slike sensitive opplysninger god personalbehandling.

Som kommunestyrerepresentant har jeg på vegne av SV bedt om at undersøkelsen fjernes fra nettet. SV ønsker derimot at undersøkelsen brukes aktivt «internt», slik kommunaldirektøren antyder, til å lage tiltaksplaner for bedring av arbeidsmiljø. I noen tilfeller trenges det også gjøre noen mer aktive grep fra overordnet nivå.

For politisk og administrativt nivå er undersøkelsen er nyttig hjelpemiddel. Den forteller oss ganske tydelig hvor vi må sette inn tiltakene. Vi får bare håpe at det hele ikke gjemmes bort i en skuff, men at også vi politikere får være med på å utvikle kommunen som en god arbeidsplass og åpen organisasjon. Vi ønsker at dette arbeidet gis høy prioritet framover.


Kommunedirektøren: – Har vi et tillitsproblem?

Dersom det eksisterer et tillitsproblem mellom politikere og administrasjonen må det tas tak i, sier Kankaala.