Helt nødvendig at fylkeskommunene gis økonomisk mulighet til å løse sine utfordringer på fylkesvegnettet

Senterparti-toppene i Troms mener etterslepet på fylkesveiene ikke har blitt tatt på alvor av dagens regjeringsflertall.

Senterpartiets toppkandidater i Troms har samferdsel og fylkesveiene i fylket høyt oppe på agendaen.   Foto: Tordar Eidet Karlsen

leserbrev

Rassikre og gode framkommelig veier er avgjørende for næringsliv og innbyggere i Nord Troms, men det handler og om framtidstro og livskraftige lokalsamfunn. Senterpartiet har på Stortinget og sist vi var i regjering vært opptatt av å få på plass nødvendige prioriteringer av viktige tiltak på E6, og en del av dette er på plass og noe er i ferd med å komme på plass framover.

Det er viktig og nødvendig, men vi mener og at det er helt nødvendig at man nasjonalt på Storting og i regjering, sørger for å gi fylkeskommunene økonomiske mulighet til å løse sine utfordringer på fylkesvegnettet. For uten at både riks og fylkesveger sammen gir god og trygg framkommelighet er det vanskelig for næringsliv og lokalsamfunn å bygge framtida. For Sp handler dette om å se hele landet og legge til rette for gode og livskraftige lokalsamfunn i hele landet.

Det handler blant annet om helt nødvendig skredsikring på Arnøya, opprusting av fylkesvegnettet og innkorting av reisetid gjennom realisering av Ullsfjordforbindelsen. Derfor er det viktig å prioritere rassikring av Arnøya etter det alternativet som nå ligger på bordet med ny trase. Etter at man lokalt først hadde et annen og dyrere foretrukket alternativ har man nå kommet fram til et annet og mindre kostbart alternativ som vil kunne løse rasproblemene på Arnøya.

Men uansett er det viktig å få nasjonalt gjennomslag for økt rassikringsramme til fylkeskommunene, som bare for Troms har behov for nærmere 5 mrd for å sikre veier med middels og høg skredfaktor. Sammen med øvrige rasfylker har Troms og Finnmark gjennom nasjonal rassikringsgruppe krev at dette må på plass fra regjering og Storting like raskt som for riksvegnettet. Det er viktig for Sp.

Vedlikeholdsetterslepet på landets 45.000 km fylkesveg er på nærmere 80 milliarder, derav 6 – 9 milliarder på de ca 3000 km fylkesveg man har i Troms. Etterslepet handler om veger bygd i en helt annen tid, for en helt annen type transport og belastning, men det handler og om at etterslepet som ble beregnet til nærmere 80 milliarder i 2013 ikke har blit tatt på alvor av dagens regjeringsflertall i de 8 årene som nå har gått. Hvert år er fylkeskommunene underfinansiert med 1 – 2 milliarder fra staten til drift og vedlikehold av fylkesvegnetteti følge KS sine beregninger. Det øker etterslepsutfordringene.

Fylkeskommunene, transportørene, næringslivets krev om nasjonalt etterslepsproggram gjennom de siste årene har ikke blitt lyttet til av regjeringsflertallet, før mann i år la inn en ramme i NTP som innebærer ca 10 milliarder over 12 år. Fint at man har lyttet, men har man egentlig forstått, når utfordringen er 80 milliarder. Sp vil derfor fortsatt prioritere dette mye høyere på Storting og i regjering om velgerne vil det slik. Hvert år i stasbudsjettbehandlingen har vi foreslått mere til fylkesveger, men uten at regjeringsflertallet har lyttet, før litt akkurat nå.

Realisering av Ullsfjordforbindelsen har for Sp i Troms vært prioritert slik, at det var vi som sørget for å få gjennomført regional plan for forbindelsen, med vurdering av ulike alternativer, avklaringer av trase og fram til vedtak i fylkestinget i 2019. Det låser traseen i 10 år framover og gir mulighet for realisering av forbindelsen som må finansieres ved hjelp av fergeavløsningmidler, bompenger og fylkeskommunalt låneopptak.

Vi mener forbindelsen er viktig og vil gi ringvirkninger for utvikling av regionen og som en viktig transportkorridor. Noen har forsøkt å så tvil om Senterpartiets holdnng her uten grunn. De som forsøker det hopper bukk over at den tvangssammenslåtte fylkeskommunen skal vedta en regional transportplan i løpet av året der endelige prioriteringer for gelé fylkeskommunen de neste 12 årene skal legges, innenfor de økonomiske rammer man kjenner.

Man hopper og bukk over at det er med Sp i posisjon i fylkeskommunen at denne jobben er gjort. Men derfor er det og svært viktig at vi får et nasjonalt politisk flertall som styrker fylkeskommunens økonomi og gjør det mulige for de å ta slike regionale løft som UFB uten at det skaper usikkerhet for andre viktige veiprioriteringer i fylket, både investeringer og vedlikehold/drift. Sp er lokalt, regionalt og nasjonalt opptatt av å prioritere dette, andres forsøk på å skape usikkerhet rundt det, er ingenting annet enn spillfekteri og gagner ikke resultatet.