Debattinnlegg

Kan ikke KrF og Partiet De Kristne bare slå seg sammen?

Partiet De Kristnes listekandidater til stortingsvalget forklarer hvorfor det ikke er så enkelt å slå sammen PDK og KrF.

Partiet De Kristne og Kristelig Folkeparti 

leserbrev

Flere mener at KrF og PDK partiene bør slå seg sammen, særlig fordi kristenkonservative verdier er viktige for begge. Det argumenteres også med at de «stjeler stemmer fra hverandre», noe som svekker begge. I det følgende forklares hvordan KrF og PDK likevel skiller seg på viktige punkter.

PDK vil verne om Norges interesser og ressurser på en måte som KrF beviselig ikke har gjort. Det gjelder å få Norge ut av EØS, Parisavtalen og ACER, å stanse strømmen av norske skattepenger til Kina og terroren i Midt-Østen, og å styrke Forsvaret med minst 2% av BNP i henhold til NATOs krav. Ved sin stemmegivning har KrF vist at de ikke støtter noe av dette.

Barn er fremtiden, og PDK ser på familien som samfunnets mest grunnleggende byggestein. Det er ikke sikkert at norsk Barnevern ser det slik. Med hele 30 saker fra privatpersoner som mener at barnevernet fattet beslutninger som er i strid med menneskerettigheter, er barnevernet under lupen ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Norge har allerede tapt flere saker. PDK ønsker å erstatte barnevernet med et familievern. Mange barnevernsbarn har fortalt om skader og overgrep. I tillegg har man sett hvordan barnevernets beslutninger bygger opp under et system, en vekstindustri med god inntjening. Mens det haster å få bedre løsninger for barn i utfordrende situasjoner, virker KrFs ledelse nokså avslappet.

I motsetning til KrF støtter PDK økt produksjon av olje og gass på norsk sokkel, kun norske flagg på offentlige flaggstenger, stans av FNs Migrasjonsplan med fri flyt av migranter, veiutbygging uten bompenger og veiprising, og avvikling av NRK-skatten og all udemokratisk pressestøtte. Man kan også nevne ulike syn på rusreformen og straffelovens § 185 («Rasismeparagrafen»).

Avstanden mellom KrF og PDK er dermed større enn mange er klar over. PDK ønsker en så liten stat som mulig men så stor som nødvendig. Partiets fokus er ikke på symbolsaker, men på respekt for livet, individets frihet og hver enkelt menneskes ansvar for eget liv og sin nestes ve og vel — fundamentet for en sunn og solid utvikling av samfunnet.