Klinsj mellom Steffensen og Waage

Industristrukturen i Skjervøy – hva skjer?, spør Arnulf Steffensen i sitt lesebrev.
leserbrev

Waages svar kan du lese her!Du kan også delta i debatten nederst på denne siden!

Igjen er saken på dagsorden for formannskapet i Skjervøy 9/2-08, med ordlyden:

Ordføreren orienterer – orientering og videre fremdrift i Nergårdsaken. Som ved tidligere behandling sørges det for forhåndsomtale i media (Framtid i Nord og Nærradio), der ordføreren antyder kompensasjon og erstatning, og lettvint hopper over den egentlige problemstilling.Det gjøres til et poeng at kommunen har engasjert advokat med det konkrete oppdrag:

”Vurdering av og forhandlinger om leveringsplikt for trålere til Skjervøy havn”

Fra mitt ståsted er dette nærmest ubegripelig, men slett ikke overraskende, når motivet virker å være ei tåkelegging av sakens egentlige kjerne:

For ordens skyld kan det være riktig å fastslå dette. Da Nergård AS i 2005 fikk tillatelse til å overta Mackzymals fiskerivirksomhet, herunder anlegget på Skjervøy, samt ervervstillatelse og torsketrålkonsesjon for ”Kågtind” ble følgende vilkår knyttet til tillatelsene:

"Det settes vilkår om at Nergård AS opprettholder eierskapet til de selskap som eier og driver foredlingsanlegget i Bø og på Skjervøy. Ved en eventuell nedbygging av industrivirksomheten som Nergård kontrollerer i Bø og på Skjervøy, vil ervervstillatelsen til torsketrålkonsesjonene for fartøyene kunne bli trukket tilbake.

Konsesjonene til å drive de aktuelle trålerne er knyttet til bestemt industrivirksomhet og Nergård AS skal eie denne industrivirksomheten”.

Fiskeri- og kystdepartementet fastslår videre i sitt brev til kommunen, at ”en nedleggelse av produksjonsbedriften på Skjervøy vil imidlertid være i strid med ovennevnte vilkår”.Etter kommunestyrets behandling 22/12-08 har departementet gitt foreløpige vilkår, der den eneste endring er en kort tilføyelse. I første linje i vilkårene er følgende tilføyelse gjort…”Skjervøy kommune” i stedet for stedet Skjervøy.

Denne tilføyelsen gjelder inntil kommunestyrets endelige behandling av saken.

Dermed er det opp til politikerne i Skjervøy å fatte avgjørelsen. Skal vi opprettholde vilkårene slik de har vært:

Plikt til å drive industrivirksomhet på Skjervøy, eller skal de endres til plikt til å drive industrivirksomhet i Skjervøy kommune. Det er hovedspørsmålet for de folkevalgte.

Det er den endelige behandling så vel Nergård AS som departementet venter på.

Det er denne behandlinga som vil være avgjørende for:

- Skjervøys framtid som fiskeristed.

- Utvikling av lokalt og regionalt næringsliv direkte avledet av fiske og fiskeindustri

Det er dette som har skapt lokalt engasjement.Det er direkte skremmende å se at det fra kommunens side ikke er foretatt noen form for konsekvensutredning av saken. Er vi ikke en omstillingskommune, med et eget omstillingsprosjekt?

Hva om noen av de som skal drive prosjektet, initiere til omstilling, satte saken på dagsorden der målet var å belyse konsekvenser av ei nedlegging på Skjervøy?

Begynn i det små, ta en samtale med noen av næringsutøverne, de som skaffer et levebrød av havets ressurser, eller driver næringsvirksomhet på Skjervøy. Se nærmere på de innspill som er kommet fra næringsforening, fiskarlag og andre som har uttalt seg. Se litt på statistikk og erfaringstall for endring i nærings- og flåtestruktur, bosetting, folketall, elevtallsutvikling osv. Ta gjerne et blikk over kommunens økonomiske utvikling de siste ti årene. Det kan være nyttig, og kanskje medføre større forståelse for at havets ressurser, er – har vært og vil være grunnlaget for bosetting, næring og utvikling i Skjervøy.

At kommunen har engasjert advokat for å finne ut hvilke endringer som er gjort i konsesjonsbetingelser for år tilbake, har liten og nærmest ingen betydning for den avgjørelse som skal og må tas.

Det hadde tjent saken bedre, om de samme midler var brukt til ei vurdering av de framtidige samfunnsøkonomiske konsekvenser.Kanskje er hensikten med advokatoppdraget så pass kortsiktig som en potensiell mulighet for noen kroner i ei tom kommunekasse, da i erkjennelsen av at det ikke er flere omdreininger på skatteskruen, eller små muligheter for ekstraordinært utbytte i hundremillionersklassen fra Kraftlaget. Det er i alle fall en avledningsmanøver, for å flytte fokus fra den egentlige problemstilling.

I de fleste saker som behandles i formannskap og kommunestyre foreligger lange saksutredninger med vurdering av konsekvenser og rådmannens innstilling. Hvor er kommunens øverste administrative sjef i denne saken, hvilke konsekvenser/muligheter ser han? Er han rådløs i denne saken? Er det kanskje bevisst?

For egen del vil jeg gjennom ulike fora og tilgjengelige kanaler på det sterkeste påpeke de samfunnsmessige konsekvenser ei endring i konsesjonsvilkårene vil medføre.

Bakgrunnen for dette er enkel. Rettighetene til framtidig høsting av havets ressurser vil være grunnlag vekst og utvikling i årtier framover, de kan vi vanskelig få tilbake.

Jeg har tiltro til at Fiskeri- og kystdepartementet som overordnet myndighet, er vel så lydhør for de innspill som kommer fra lokale næringsaktører, som kommunale myndigheter, om det er slik at det ved vurdering av vedtak, skal legges hovedvekt på de samfunns- og næringmessige konsekvenser et vedtak vil medføre.Et fornuftig politisk styre i Skjervøy har vi selv anledning til å skaffe oss hvert 4. år. Langt verre er det å få tilgang til høsting av havets fornybare ressurser.