Ikke tilstrekkelig tilskudd til minoriteter

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund er skuffet over at det ikke er noen økninger i posten som skal sikre de nasjonale minoritetenes mulighet til påvirkning deltakelse i saker som angår oss.

Leder i Norske Kveners Forbund, Hilja Lisa Huru. 

nyheter

I følge NKF er denne tildelingen, den eneste som bidrar til en helhetlig ivaretakelse av behovene til den kvenske befolkningen.

Post 70 - Tilskudd til nasjonale minoriteter, økes ikke i år. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i sitt budsjettfremlegg om post 70 at "Tilskuddet skal bidra til aktiv samfunnsdeltakelse gjennom frivillige organisasjoner, med basis i en nasjonal minoritet, og tiltak som kan styrke og ivareta nasjonale minoriteters språk og kultur", og all driftstøtte til de nasjonale minoritetenes organisasjoner er i denne posten.

Skal dekke flere behov

Fem nasjonale minoriteter skal dele på 7,1 millioner og tildelingen er helt klart ikke tilstrekkelig, i følge NKF.

De ulike minoritetenes organisasjoner skal dekke behovet for oppfølging innen alle samfunnsområder fra barnehage til eldreomsorg og psykisk helsevern, rettighetsarbeid, arbeid kommunalt, på fylkesnivå, nasjonalt og internasjonalt.

Tildeling mer i tråd

NKF mener den magre tildelingen i kap 567 post 70 strider med artikkel 15 i Europarådets Rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter hvor det blir skrevet at: "Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem".

NKF ber om at Stortinget tar dette i betrakting i arbeidet fremover mot at budsjettet skal vedtas, og ber om en tildeling som er mer i tråd med nevnte artikkel 15.