Ny rapport foreslår en stor Lyngen-kommune

Fordelene ved en storkommune er større enn ulempene.

SAMNEN: Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen, varaordfører i Kåfjord; Ludvig Rognli og ordfører i Storfjord; Knut Jentoft, er alle på dagens møte om storkommunen Lyngen.   Foto: Arne Teigen

nyheter

Administrasjon og tjenesteproduksjon. Dette er områder der de tre kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen kan hente ut effekt av en sammenslåing.

Dette må sies å være essensen av en ny rapport som ble lagt fram på Oteren i dag. Der var de tre kommunene samlet til et felles kommunestyre for nettopp å drøfte Lyngenfjord-modellen.

Og rapporten slår fast at det er bedre å være en kommune enn tre.

Gamle Lyngen

Samlet vil de tre kommunene ha 7.150 innbyggere og et samlet areal på 3.350 kvadratkilometer. Dette er også gamle Lyngen, altså  Lyngen kommune før 1930.

Kommunene har benyttet PwC, Telemarksforskning og Burson Marsteller til å utarbeide en rapport om konsekvensene av en sammenslåing. Denne slår altså fast at det er mest å hente på administrasjon og tjenesteproduksjon.

Rapporten sier blant annet følgende:

“Dersom etablering av en ny Lyngenfjord kommune skal skape bedre vilkår for innbyggere og næringsliv sammenlignet med Status Quoalternativet, er kommunene avhengig av å lykkes med å hente ut effektiviseringsgevinster. Dette gjøres enklest innenfor administrasjon, men bør også i en viss grad være mulig i selve tjenesteproduksjonen. Utredningen viser til at i seg selv er ikke de økonomiske gevinstene tydelige nok til at de alene er godt nok argument for en kommunesammenslåing. Samtidig bør kommunene være bevisst endringene som er varslet i kommunenes inntektssystem.“

Svakere politisk representasjon

Rapporten konkluderer med at de mest positive konsekvensene ved en sammenslåing vil være større fagmiljø innenfor de ulike tjenesteområdene, tilgang på mer spesialisert kompetanse, større økonomisk fleksibilitet og muligheten til å bli en sterkere regional aktør.

“På den andre siden vil også sammenslåingen kunne medføre svakere politisk representasjon fra bygdene og en opplevelse av større avstand til politikere og saksbehandlere. Utredningen viser imidlertid at ulempene ved en sammenslåing kan forebygges gjennom nærdemokratiske tiltak, satsing på digitalisering, samt til en viss grad funksjonsdeling og lokale servicetorg.”

Bedre sammen

Utredningen konkluderer med at totalt ansees fordelene med en sammenslåing i Lyngenfjordmodellen å være større enn ulempene sammenlignet med bevaring av status quo der hver kommune forblir egen kommune.

Rapportkonklusjonen anbefaler at utredningen følges opp i en ny prosess med de involverte kommunene. Først ved en eventuell intensjonsavtale for sammenslåing og dernest en endelig beslutning i juni, neste år.