Avslår vindkraftverk

NVE vil ikke ha vindkraftverk i Skibotndalen

AVSLAG: NVE vil ikke ha vindkraftverk i Skibotndalen. Her ser vi en illustrasjon av hvordan vindparken ville sett ut fra rasteplassen ved Rovvejokfossen på E8.  Foto: Illustrasjon/Troms Kraft Produksjon

MANGE HENSYN: NVE mener hensynet til blant annet reindriften i området tilsier at de ikke kan anbefale vindparken ved Rieppi, som vi her ser illustrert fra nordenden av Lavkadalen på 620 meters høyde.   Foto: Illustrasjonsfoto/Troms Kraft Produksjon

nyheter

Til tross for at Storfjord kommune stilte seg positiv til vindkraftverket har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) besluttet å avslå søknaden fra Troms Kraft Produksjon om et vindkraftverk i Rieppi i Skibotndalen.

Negative konsekvenser

I en pressemelding sier NVE at hensynet til reindrift, landskap, friluftsliv, reiseliv og fugl har veid tungt i avslaget. Man mener at et vindkraftverk i Skibotndalen vil være negativt for alle disse.

LES OGSÅ: - Vil gi store konsekvenser

"Vindkraftverket er planlagt i Skibotndalen, som er et viktig område for Helligskogen reinbeitedistrikt. Det er usikkerhet knyttet til hvordan rein blir påvirket av vindkraftverk, men NVE mener at det bør legges vekt på føre var-hensyn i denne saken", sier NVE i avslaget.

NVE karakteriserer Rieppi vindkraftverk som et "middels godt vindkraftprosjekt med tanke på økonomi og produksjon".

"Når miljøvirkninger i vid forstand tas med i vurderingen er vindkraftverket etter NVEs vurdering ikke et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt. Ulempene ved realisering av vindkraftverket overstiger etter NVEs vurdering fordelene ved tiltaket".

Ingen omkamp

Konstituert administrerende direktør i Troms Kraft Produksjon AS Harry Løvberg sier til Framtid i Nord at avslaget betyr en endelig stopp for prosjektet i Skibotndalen.

- Ja, det blir ikke noen omkamp på dette. Dette er et endelig avslag for oss, sier Løvberg.

Han medgir at det ikke var helt uventet at det ville ende slik.

- Vi hadde et lønnlig håp, men vi registrerer at vi har fått avslag. Det var ikke direkte uventet. Reindriften har vært veldig imot prosjektet og jeg regner med at NVE har tatt hensyn til at det allerede er planlagt en stor kraftlinje gjennom området, sier Løvberg, og tilføyer:

- Men det er skuffende. Vi har brukt mye tid og ressurser på vindkraftprosjektet. Mange millioner kroner, sier Løvberg.
 

26 turbiner

NVE registrerer samtidig at Storfjord kommune er positive til prosjektet som var tenkt plassert på en rygg mellom Rieppejavri vannkraftmagasin på den ene side og E8 og Skibotndalen på den annen side. Men NVE viser til at både Fylkesmannen i Troms og Sametinget har fremmet innsigelse til vindkraftverket.

Ifølge Troms Kraft Produksjon var vindkraftverket planlagt med inntil 26 turbiner. Disse skulle produsere 220 GWh med energi - tilsvarende strøm til rundt 11.000 husstander. Planområdet var på rundt 10 kvadratkilometer og vindkraftverket var planlagt ferdigstilt i 2020.