Skredsikring for 1,7 milliarder i Nord-Troms

Statens vegvesen har beregnet kostnadene for en rekke skredutsatte steder i Nord-Troms.

Fylkesvei 347 på Arnøya er én av skredsikringstiltakene som ligger inne i rapporten fra Statens vegvesen. 

nyheter

Bare i Nord-Norge alene vil sikringen av de mest rasutsatte veiene komme på nærmere 18 milliarder kroner. Nord-Troms utgjør rundt 1,75 milliarder av dette, viser en ny rapport fra Statens vegvesen, Region nord.

Den sammenfatter skredsikringsbehovet på våre riks- og fylkesveier og rapporten er ifølge Statens vegvesen et faglig innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, samt de fylkeskommunale transportplanene.

Av de skredsikringstiltakene i Nord-Troms som er kostnadsberegnet, beløper tiltakene seg til 1,75 milliarder kroner. Det inkluderer blant annet store prosjekt som Pollfjelltunnelen i Lyngen (90 mill), skredsikring av fylkesvei 347 på Arnøya ved Singla (740 mill) og tunnel på Kvænangsfjellet (450 mill).

I tillegg kommer en rekke andre skredsikringstiltak som ikke er kostnadsberegnet i denne rapporten.