Villaksen i Troms dårligst i landet

En ny nasjonal rapport viser at villaksen i Troms, sammen med bestandene i Hordaland og Sør-Trøndelag, hadde dårligst kvalitet blant de som er vurdert.

Kvænangselva.  Foto: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

nyheter

Fylkesmann Bård M. Pedersen er bekymret over funnene i rapporten som er utarbeidet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

- At tilstanden til villaksen i Troms er så dårlig er urovekkende, uttaler Pedersen i en pressemelding denne uka. 

I 2013 fikk villaksen som første og eneste art en egen statlig kvalitetsnorm. Hensikten med normen er å bidra til at ville laksebestander blir tatt vare på og gjenoppbygges til ønsket nivå.

I Troms er det gjort en vurdering av seks laksebestander etter normen.

I undersøkelsen går det fram at villaksbestandene i Troms, sammen med Hordaland og Sør-Trøndelag, hadde dårligst kvalitet av de vurderte bestandene i Norge. Ingen av bestandene oppnår kravet om minst god eller svært god kvalitet.

Også beskyttede vassdrag rammes

I rapporten blir villaksen i det beskyttede nasjonale laksevassdraget Målselva gitt karakteren ”svært dårlig”.

- I vassdraget, som har en av Norges største bestander av atlantisk laks, er det påvist store genetiske endringer i bestanden, blant annet som følge av genetisk innblanding fra oppdrettslaks, sier Pedersen.

Rapporten viser at det også er påvist genetiske endringer i bestanden i Kvænangselva som i likhet med Målselva er et beskyttet nasjonalt laksevassdrag.

Fare for permanente skader

Fylkesmannen har som oppdrag å følge opp de nasjonale og internasjonale retningslinjene for villaksforvaltningen. Nå frykter Fylkesmannen permanente skader i de aktuelle vassdragene.

- Faren for permanente skader i vassdragene er bakgrunnen for at vi har fremmet innsigelse mot etablering av oppdrettslokaliteter i Durmålsvika og Skårliodden, fordi vi mener dette vil føre til en ytterligere belastning på villaks, sjøørret og sjørøye, sier Pedersen.

Innsigelsen til lokalitetene Durmålsvika og Skårliodden har vært til mekling, og er nå sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig beslutning.