Navnet blir Tromsø

Mandag underskrev ordførerne i Lyngen og Storfjord også intensjonsavtale med Tromsø og Karlsøy om sammenslåing.

UNDERSKRIVES: Her signerer Knut Jentoft (Storfjord), Dan-Håvard Johnsen (Lyngen), Jarle Aarbakke (Tromsø) og Mona Pedersen (Karlsøy) intensjonsavtalen mellom de respektive kommunene.  Foto: Tromsø kommune

nyheter

Samtidig Dan-Håvard Johnsen (Lyngen) og Knut Jentoft (Storfjordforhandler med Kåfjord om en storkommune rundt Lyngenfjorden, var de to i Tromsø og underskrev en intensjonsavtale med Tromsø og Karlsøy.

Servicekontorer

Avtalen tar utgangspunkt i en sammenslåing 1. januar 2020, og avtalen slår fast at den nye kommunen skal hete Tromsø og ha hovedadministrasjon i Tromsø by.

De tre nåværende andre kommunene vil få servicekontorer i sine tidligere kommunesenter. Det skal også etableres kommunedelsutvalg i disse tre områdene. De skal fremme og ivareta lokalområdenes interesser inn i storkommunens administrasjon og politiske fora.

FiN-LEDER: Tilhørighet mer enn streker på ett kart

Reformstøtte

Utvalgene vil få råderett over følgende:

  • Lokalt næringsfond, herunder inntekter av konsesjonsavgifter kraft og andre naturressurser i de respektive kommunedeler
  • Lokalt kulturfond
  • Reformstøtte med 10 millioner kroner på hvert kommunedelsutvalg
  • Deler av innsparingene som følge av stordriftsfordeler i den nye kommunen

Kommunedelene skal også ha egen fastlegetjeneste og helsestasjon, bibliotek, NAV, fysioterapi og base for åpen omsorg. I tillegg skal de ha egne sekretariatsfunksjoner.

LES OGSÅ: Frykter opprivende samisk-debatt

Arktisk landbruk

Intensjonsavtalen sier også hva hver enkelt kommunedel skal ha som strategisk område.

  • Karlsøyområdet: satsing på sjømatnæringen, arktisk landbruk og reiseliv.
  • Lyngenområdet: satsing på næring spesielt reiseliv, arktisk landbruk og industri, samt jobbe for etablering av Alpelandsbyen under Lyngsalpene.
  • Storfjordområdet: satsing på reiseliv, knutepunkt mot Nordkalotten og industri basert på grønn energi.
  • Tromsøområdet: satsing på kunnskap, forskning, utdanning, infrastruktur og samferdsel, reiseliv og opplevelse, industri, sjømatnæringen, arktisk landbruk, handel og service, offentlige institusjoner, internasjonalisering og kultur.

LES OGSÅ: Vil ha Skibotn til Kåfjord

Ingen sies opp

Det slås fast i intensjonsavtalen at ingen ansatte i noen av kommunene skal sies opp som en direkte følge av sammenslåingen.

En egen sammenslåingsnemd skal etableres, der Tromsø kommune får flertall med ti representanter og småkommunene får tre hver.

Det forutsettes at en endelig avtale godkjennes 30. juni i år.