MENINGER:

Alle kan ikke ro hver sin vei

En båt går ikke fremover om alle ror hver sin vei.

Hilde Anita Nyvoll, Nordreisa Arbeiderparti. 

nyheter

Utgiftene i Nordreisa øker mer enn inntektene. Rammeoverføringene fra staten har de siste årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2017 øker overføringene med 2%, mens lønnsveksten er anslått til 2,7%. Med andre ord en reell nedgang. Nordreisa kommune har ingen andre valg enn å ta ned drifta. Dette merkes selvfølgelig på alle tilbud kommunen gir. I løpet av 2016 har vi kutta 30 årsverk. Slik det ser ut nå har vi holdt årets budsjett og det gjenstår kun 4,7 millioner i gjeld som vi må nedbetale neste år. Klarer vi det, så vil vi være ute av ROBEK. Likevel har vi stramme rammer og må drifte smart både innenfor helse, skole og øvrig drift.

Flere nye vedtak

Lokalpartiene i Nordreisa SV, SP, MDG og AP har prioritert og gjort vedtak for 2017 om blant annet økning av rammetimetall for 5. skoletrinn med kr. 500.000,-, grunnkjøp av ny kirkegård, veilys- og asfaltering inn til Moan skole kr. 3.000.000,-, ombygging av kommunehuset, prosjekt velferdsteknologi i samarbeid med Nord-Troms videregående skole, forprosjektering ny kirkegård, prosjektering svømmehall, innkjøp av kjøretøy til byggdrift, ombygging Oksfjord skole kr. 1.000.000,-, ny overbygging av glassgang på Storslett skole kr. 500.000,-, nytt tak på Rotsundelv skole, ombygging av barnehager og skoler for å forhindre overgrep, rammen for helse og omsorg økes med kr. 1.000.000,- for å styrke avlastinga, rådmannen bes om å starte en prosess med sikte på å organisere skoleledelsen slik at ansvar og konsekvenser av kvalitetsutvikling i skolen ivaretas, kommunestyret innfører papirløse møter, opprette en 100% stilling som leder av tiltaket aktivitetsplikt fra sosialhjelpsmottakere under 30 år som samorganiseres med Frivillighetssentralen på Sonjatun, stillingen ungdomskontakt omgjøres fra prosjekt til fast stilling som ungdommen skal få være med å definere. 2017 blir også et år med mye aktivitet.

Gode prosesser

Det skjer mye positivt og kommunen er i stadig utvikling. Samarbeidspartiene SV, SP, MDG og AP som danner den politiske ledelsen i Nordreisa har gode prosesser på politikkutvikling. Gode ideer tas selvsagt imot med takk. Ingen er så smart som alle av oss til sammen og vi ror i samme retning. Nå gjelder det å holde rett kurs. Med dette ønskes en riktig god jul og et godt nyttår til alle våre innbyggere og Nord-Troms for øvrig.

Framtid i Nord beklager at det ble feil i dette innlegget i tirsdagens papirutgave! - Red.