Vil ikke bort fra fiskerinæringen

Berørte kommuner skal få penger til omstilling med nytt pliktsystem, men regionrådet i Nord-Troms vil ikke omstille seg.
nyheter

Fiskeriminister Per Sandberg la i mars fram meldingen om et nytt pliktsystem for torsketrålere. Regjeringen konkluderte der blant annet med å oppheve tilbudsplikten mot at næringen betaler 100 millioner kroner, fjerne bearbeidingsplikten og å avvikle aktivitetsplikten.

Nord-Troms Regionråd har tatt opp saken, og påpeker i en uttalelse at i Nord-Troms ble det i sin tid gitt fiskerettigheter til skjervøytrålere med leveringsplikt til anlegg i regionen. Dette for å sikre industrien jevn råstofftilgang. De sier videre at Nord-Troms er en næringsfattig region, og at fiskenæringen har vært veldig viktig for å opp rettholde arbeidsplasser og aktivitet.

“Råstoff fra disse trålerne vil være viktig for at vi i framtiden skal kunne ha landindustri i Nord-Troms”, heter det i uttalelsen.

Det er i meldingen fra Stortinget lagt opp til at berørte kommuner skal kunne få penger til omstilling, men for Skjervøy og for resten av regionen er det ikke ønskelig å omstillle seg bort fra fiskeri, sier regionrådet.

“Fiskerinæringen har vært og vil være en viktig faktor for verdiskapningen i kystsamfunn, og en av forutsetninge for en oppegående landindustri er at vi har tilgang på råstoff gjennom hele året.”

Regionrådet har lagt fram sine krav i uttalelsen, blant annet at tilbudsplikten og aktivitetsplikten opprettholdes,  da de mener trålerne er den flåtegruppen som best kan levere råstoff til industrien på høsten. For å stimulere trålerne til å levere mer råstoff vil de innføre ferskfiskordning etter samme modell som hos kystflåten, noe som innebærer at trålerne som leverer fersk fisk i et gitt tidsrom får kvotebonus. Denne kvotebonusen skal tas fra grunnlaget til alle trålerne.

Avslutningsvis sier regionrådet at de støtter forslaget om å gjøre noe med bearbeidingsplikten, og at denne enten bør fjernes eller endres på en slik måte at industrien gis fleksibilitet til å bruke råstoffet på best mulig måte.