Husk på reglene for gjerde nært vei

Er gjerdet på riktig side av grensa, spør Statens Vegvesen.

KANTKLIPP: Forfalne gjerder kan skade utstyr og maskiner som blant annet foretar kantklipp. Dessuten kan de skade trafikanter.  Foto: Isabell Haug

nyheter

Stadig oftere opplever Statens Vegvesen at gjerder settes opp for nært riks -og fylkesveiene. Dette uten gitt tillatelse. I et brev sendt til kommunene, deriblant de i Nord-Troms, minner vegvesenet på regelverket:

Tre meter

Det er nemlig ikke lov å sette gjerdet nærmere vegen enn vegens eiendomsgrense, og aldri nærmere nærmere vegen enn tre meter fra veikanten (hvitstripa).

Minsteavstanden på tre meter gjelder også for gjerder satt opp for å holde husdyr vekk fra veien. Dersom gjerder er ulovlig oppsatt kan Statens Vegvesen kreve å få disse fjernet eller flyttet på eiers regning og risiko.

Reglene står nærmere beskrevet i veglovens paragraf 44, 45 og 47.

Piggtråd ikke lov

Videre er det forbudt med piggtråd på gjerder langs offentlig vei.

- Vi ber alle som har piggtrådgjerder langs veien om å fjerne disse umiddelbart, de er til stor risiko og fare, spesielt for myke trafikanter, skriver vegvesenet.

Det kreves også at gjerder er satt opp i forsvarlig forstand. Eldre gjerder hvor deler er skadd må disse delene byttes ut. Forfalte gjerder som ikke lengre er i bruk bes fjernes.


Kantklipp ødela hagegjerde

Vegvesen klippet trær og ødela både gjerde og grensestolper. Nå krever eieren at veimyndighetene ordner opp etter seg.


Utfører kantklipp

Statens vegvesen vedlikeholder ikke bare veien, men bedriver også kantklipp, vedlikehold av stikkrenner, grøfting og rydding av skog. Kantklipp skjer normalt to ganger i sesongen. Forfalne gjerder som ligger i veigrøft kan skade utstyr og maskiner og i tillegg føre til at den nødvendige klippen ikke blir gjennomført.

Gjerder som ikke er satt opp i henhold til regler kan dessuten skade trafikanter, spesielt gående og syklende.


Tre av ti dødsulykker på sykkel skyldes dårlig sikt

De fleste alvorlige sykkelulykker skjer fordi bilisten overser syklisten, selv om det er fullt dagslys.