Sametinget prioriterer tre ting i neste års budsjett

Det er kulturminnevern, oppfølging av "Hjertespråket" og fornying av lærerplaner.

Samisk og norske vimpler eller flagg i Karasjok. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

SAMETINGSRÅD: Henrik Olsen.  Foto: Kenneth Hætta

nyheter

Sametingets budsjettforslag for 2018 er klar. Dette skriver Sametinget i en pressemelding.

Budsjettforslaget har tre hovedprioriteringer: Oppfølging av Hjertespråket, fornying av læreplaner og kulturminnevern.

Hjertespråket er en utredning som har fått mye oppmerksomhet. Den fokuserer på barn og unges rett og mulighet til å lære samisk, noe også Sametinget vil prioritere i det videre arbeide med saken. Oppfølgingsarbeidet vil i tillegg bestå av en egen språkreform, som skal bidra til å løfte og styrke samisk språk i alle nivåer av samfunnet.

– Vi har satt av 4,3 millioner til oppfølgingsarbeidet. Sametinget har også startet prosjektet Barns hjertespråk. Prosjektet skal løfte kvaliteten av samiske barnehagetilbud og de pedagogiske metodene slik at de er i samsvar med samiske verdier og vår kultur. I tillegg arbeider Sametinget med en språkreform, som forventes å pågå i flere år. Reformen blir for øvrig en egen sak i plenum tidlig i 2018, sier Sametingsråd Henrik Olsen.


Får støtte til språksenter

Fylkesrådet har innvilget 325.000 kroner til Kvænangens prosjekt om et samisk og kvensk språksenter.


Fornyer læreplaner

Sametinget har lovfestet myndighet til å utvikle læreplaner i samisk språk og fag i grunn- og videregåendeskoler. I budsjettet for 2018 ligger det inne en fornying av disse læreplanene.

– Vi ønsker å forbedre fordypningstilbudet og kvaliteten av fagene for elevene. Det er viktig at fagfolk er med i dette arbeidet og i vurderingene. Dette sikrer at vi får relevant og oppdatert innhold, som igjen vil løfte kvaliteten av våre læreplaner, sier Olsen.


– Vi må sammen arbeide for en vitalisering av samiske språk

Arbeiderpartiet går til valg med en ambisjon om at våre barnebarn skal snakke et av de samiske språkene, de skal føle tilhørighet til et stort samisk fellesskap og kjenne på stoltheten av det, at de skal bo der de selv ønsker og kunne forsørge seg selv og sin familie.


Fredet flere kulturminner

I 2017 fullførte Sametinget et bygningsvernprosjekt for Riksantikvaren. Dette resulterte til at antall automatisk fredede samiske kulturminner økte fra 60 til 900. Dette arbeidet skal nå følges opp, med midler fra Riksantikvaren.

– Midlene vi setter av skal legge til rette for tilskudd til fredede kulturminner i privat eie og følge opp forvaltningsplanen som er vedtatt i Sametingets plenum. Vi har et ansvar for å bevare og fremme de unike historiene disse kulturminnene har, sier Olsen.

5,8 millioner kroner mer

Sametingets budsjett har hatt en økning på 5,8 millioner kroner. Mesteparten av dette er ifølge pressemeldingen øremerkede midler, men sametingsråden gleder seg likevel over det. Regjeringen  har derimot valgt å ikke lengre videreføre midlene fra kulturløftet til Stolteberg II.

– Dette er 10 millioner kroner som nå er borte, noe som naturligvis preger budsjettet vårt. Vi har måttet omprioritere fra kulturtiltak til de tiltak regjeringen har gitt midler til. Vi følger allikevel opp forpliktelsene våre ovenfor en del enkeltinstitusjoner, Samisk Hus i Oslo, Várdobáiki og Saemien Sijte, avslutter Olsen.