Uttalelse fra Nord-Troms Regioråd:

– Regjeringen fratar kommunene i Nord-Troms flere millioner kroner i inntekter

Nord-Troms regionråd skriver i en uttalelse til Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet at regjeringen fratar kommunene i Nord-Troms flere millioner kroner i inntekter.

SAMLET: Ørjan Albrigtsen (ordfører i Skjervøy), Eirik Losnegaard Mevik (ordfører Kvænangen), Øyvind Evanger (ordfører Nordreisa), Dan Håvard Johnsen (Ordfører Lyngen), Svein O. Leiros (ordfører Kåfjord) og Knut Jentoft (ordfører Storfjord).  Foto: Nord-Troms regionråd

nyheter

– H/FrP regjeringen foreslår i fremlagte statsbudsjett å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk ved at produksjonsutstyr og installasjoner unntas, slik at bare bygning og tomt beskattes. Dette er inntekter kommunene i dag benytter til nødvendige tjenester til sine innbyggere, og som de nå mister og ikke får kompensert, står det i uttalelsen-

– Eiendomsskatt på verk og bruk har eksistert i over 100 år, og omfatter industrianlegg, prosessanlegg, energianlegg og infrastrukturanlegg. Maskiner og tilbehør utgjør for mange eiendomsskatteobjekter hovedtyngden av eiendomsskattegrunnlaget. I tillegg foreslår regjeringen Solberg å avskjære kommunenes rett til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer og overføringslinjer eid av kraftselskapene, og i stedet utvide fradragsretten i kraftanleggets formuesverdi med disse linjene.

Inntektssvikt på 12 millioner

Nord-Troms regionråd skriver videre at fjerning av eiendomsskatten gir staten økte inntekter i form av utbytter fra selskaper som Statskraft, Statsnett, Hydro, Telenor og flere, der staten er eneeier eller eier store aksjeposter.

– Ifølge forslaget til statsbudsjett gir dette grepet skatteletter på tilsammen 800 mill. kroner, og KS sin beregning anslår 1,2 mrd. For Nord-Troms kommunene vil dette gi en inntektssvikt på over 12 mill. kroner som går rett i statskassa.

– Nord-Troms regionråd kan ikke akseptere denne flyttingen av inntekter fra kommunene til stat, eller fra distrikt til sentrale strøk. Vår klare mening er at deler av verdien, skal bli igjen der verdien skapes og areal avstås. Nord-Troms regionråd finner det urovekkende at så vidt store endringer foreslås uten at alle konsekvenser er vurdert.

Kompensasjon for store inngrep i naturen

Regionrådet mener at regjeringens forslag må forkastes slik det er nå.

– Og det må nedsettes et lovutvalg bestående av parter som berøres av forslaget. Kommunene vil sitte igjen med store inngrep i naturen, men få del i stadig mindre av verdiskapingen som skjer ved bruk av naturressursen som hentes i kommunene.

De viser til et eksempel med kraftlinjebygginga som foregår i regionen.

– Statnett bygger nå nye kraftlinjer til flere milliarder kroner Nord-Troms. I sin konsesjonssøknad for anlegget, som kommunene gav uttalelse til, ble det presisert at kommunene vil motta flere millioner kroner årlig som kompensasjon for store inngrep i naturen. Med regjeringens forslag om fjerning av eiendomsskatt på verker og bruk, herunder overføringsanlegg, vil kompensasjon til lokalsamfunnet for store naturinngrep være tilnærmet lik null. Dette er et direkte brudd på en mangeårig samfunnskontrakt mellom storsamfunnet og vertskommuner til store naturinngrep, som overføringsanlegg for elektrisk kraft utvilsomt er, skriver regionrådet.

Nord-Troms regionråd krever:

- Nord-Troms regionråd krever at kommunene skal kunne skrive ut eiendomsskatt på kraftledninger og tilhørende nettanlegg som tidligere. Så også produksjonslinjer i samsvar med tidligere høyesterettsdom. Nord-Troms regionråd krever også at kapitaliseringsrenta reduseres, og dermed blir i tråd med tidligere forskrift, slik at renta ikke er politisk satt. Renta vil da få den samme utvikling som alle andre rentefastsettelser, skriver regionrådet i uttalelsen.

Uttalelsen er signert av Svein O. Lerios (Sp), ordfører i Kåfjord kommune og Øyvind Evanger (Ap), ordfører i Nordreisa kommune.