- Vi vil få en dårligere og dyrere forvaltning

Regjeringen vil flytte forvaltning av høstbart vilt til Mat- og Landbruksdepartementet. Dette er ikke alle enige i.

MERKELIG: Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller seg undrende til regjeringens forslag om å flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Mat- og landbruksdepartementet.  Foto: Nils Fredrik Stenseth

nyheter

I dag ligger all naturforvaltning i Klima- og miljødepartementet, men regjeringen vil flytte forvaltningen av høstbart vilt til Mat- og landbruksdepartementet. Dette mener Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er en svært dårlig løsning. De ber regjeringen stoppe flytteplanene.

Viktig med helhetlig forvaltning

NJFF mener det er meningsløst at forvaltningen av de høstbare viltartene skal ligge i et annet departement enn i det departementet som også skal forvalte de andre viltartene og naturgrunnlaget forøvrig.

Det er viktig for NJFF at der er en artsforvaltning som tar utgangspunkt i å forvalte artenes leveområder, og de økosystemene de er en del av på en helhetlig måte, sier generalsekretær Espen Søilen, som anmoder regjeringen om å stanse den planlagte overføringen umiddelbart.

- Alt henger sammen med alt

Forbundet støtter ikke regjeringens beslutning, og stiller seg undrende til forslaget.

- En oppsplitting av forvaltningen av våre viltarter mellom to departementer, ut fra kriteriet om de er høstbare eller ikke, er å reversere denne utviklingen, og å ta arter ut av en sammenheng. Vi vil også oppleve at forvaltningen av arter kan veksle mellom to departementer, sier Espen Søilen, og minner om at alt henger sammen med alt.

Forvaltning av viltarter uten god kunnskap om artenes leveområder og økosystem lar seg ikke gjøre, ifølge NJFF.

- En helhetlig forvaltning er en forutsetning og en styrke, for å kunne forvalte våre viltarter på en god og bærekraftig måte i et langsiktig perspektiv slik at de produserer et høstingsverdig overskudd, sier Søilen.

- Det er dette overskuddet som gir grunnlag for våre jakt- og fangsttradisjoner og bringer rundt 200 000 jegere ut i naturen for å høste kortreist, økologisk viltmat hvert år. Hvis vi ikke lenger skal se ting i sammenheng, får vi både en dårligere og dyrere forvaltning. Dette er det motsatte av forenkling, sier Søilen i en pressemelding.

Frykter kompetansen svekkes

Norsk Friluftsliv mener at forslaget vil føre til at vi blir mer sårbare for klimaeffekter og andre påvirkninger, fordi man ikke vil se forvaltningen under ett og frykter at flyttingen vil føre til at forvaltningskompetansen svekkes.

- Utvikling og vedlikehold av spisskompetanse er viktige faktorer for en vellykket forvaltning. Det motsatte er en modell der det er hvorvidt arten står oppført på listen over jaktbare arter, som skal avgjøre hvilken del av forvaltningsapparatet som skal ha forvaltningsansvaret. Å splitte forvaltningsansvaret, og i ytterste konsekvens flytte det fram og tilbake mellom ulike departementer, er ikke en løsning vi støtter opp om, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal i en pressemelding.