Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd:

Rovdyrforvaltningen - en tragedie for beitenæringen

Nord-Troms regionråd og rådsordfører Svein O. Leiros (Sp) har sendt denne uttalelsen til energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

TRAGEDIE: Kåfjord-ordfører og leder for Nord-Troms regionråd Svein O. Leiros er på vegne av regionrådet kritisk til rovdyrforvaltningen.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Vi har i igjen fått oppleve en stor dyretragedie pga rovdyr.  Denne gangen ble 26 sau drept på innmark, i Kvænangen. Stortingets rovviltforlik fra 2004 og 2011 bygget på en todelt målsetting, sikre bærekraftige bestander av rovvilt samtidig som det skal legges til rette for en fortsatt aktiv og innovativ utvikling av beitenæringene.

Dette er dessverre ikke første gangen en slik dyretragedie skjer i vårt område, men denne gangen ble det så synlig fordi det var et begrenset område på innmark. Dyretap pga av rovdyr opplever bønder svært ofte. De fleste tapene skjer som oftest på utmarksbeite, noe som medfører at man ikke får en samlet oversikt over de totale tapene.  Hver bonde blir stående alene med sitt tap, og bøndene må bruke store ressurser på å få dokumentert og synliggjort tapene.  Tid og ressurser på å være i dialog med forvaltningsmyndighetene, forsvare og dokumentere den økonomiske virkningen disse tapene utgjør både på kort og lang sikt.  I tillegg omtales ikke den store psykiske belastninga dette medfører.  Dette skjer til tross for at Stortingets forlik sier at det i prioriterte beiteområder skal være trygt å ha husdyr på beite.


Dette viser at dagenes rovdyrspolitikk ikke fungerer og er til stor skade og påkjenning til de som driver i beitenæringen. Landbruket er den største næringsaktørene i mange kommuner, og er utrolig viktig spesielt for distriktene. Bøndene gjør en helt unik jobb, ikke bare produserer de god trygg mat, men næringa er en av de største bidragsyterne til å holde kulturlandskapet i hevd.

Dagens regjering fører en politikk hvor fokus og prioritering er større til rovdyrene enn beitenæringa. Det helhetlige bildet som tegner seg er at rovviltforvaltninga i dag i altfor liten grad tar hensyn til berørte lokalsamfunn og næringsutøvere, noe som ikke bare bringer norsk rovviltpolitikk i vanry, men også skaper en rekke problemer for næringsdrivende og lokalsamfunn landet rundt.

Rovdyrpolitikken må prioriteres og få en bedre forvaltning. Regjeringa må gå bort fra praksisen med å fastsette bestandsmål i intervaller og ikke minst legge til rette for at eksisterende beitenæring skal opprettholdes. Fokus på være på en næring hvor matsikkerhet er en av hovedstolpene, og et tiltak i denne sammenheng er å iverksette planmessig uttak av potensielle skadedyr før beiteslipp.


Når man ser på denne utviklingen som rovdyrforvaltningen har tatt er det viktig å støtte opp om representantforslaget fra Senterpartiet som er fremmet for Stortinget og skal behandles i løpet av kort tid.