Fare for både jordskred og flom

Med vått vær i vente, kan det også bli flom og skredhendelser.

STOR: Slik så Reisaelva ut i juni 2016. Nå varsler NVE om både flom –og jordskredfare.   Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Norges Vassdrags –og Energidirektorat (NVE) melder om flomfare på gult nivå for Nordland og Troms. Dette betyr i praksis at det kan bli lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Varslet gjelder i første omgang fredag kveld og lørdag.

Kan nå gult nivå

Kraftig snøsmelting gjennom helga vil føre til økende vannføring i vassdrag som drenerer fjellområder hvor det ligger snø. På det meste er det ventet snøsmelting tilsvarende opp mot 40 mm nedbør i døgnet.

NVE opplyser at vannføringen i noen vassdrag kan nå flom på gult nivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

NVE råder folk å holde seg oppdatert om situasjonen.

"Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner".

Skredfare

Samtidig melder institusjonen også om jord –og flomskredfare på laveste nivå for hele Nord-Norge. Faren er ventet å avta mandag ettermiddag.

NVE opplyser at de venter noen skredhendelser:

"Enkelte store hendingar kan førekoma. Utsette bane- og vegstrekningar kan bli stengt. Jordskred: Utglidingar og rask rørsle av vassmetta jord i bratte skråningar. Flaumskred: Ein flaum av vatn, jord og stein i bratte bekkeløp. Vatn på avveie i bratt terreng som kan medføra bekkeløpsendring".

NVE råder folk i disse områdene å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.