MENINGER:

Ingen reisaværinger er et tall i et budsjett

– Dette er unge mennesker. De fortjener mer enn en «orienteringssak» basert på bare regnestykker og ufullstendige prosesser.

Olaug Bergset skriver dette innlegget i lag med Jan-Harald Tørfoss og Tanja Birkeland.  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Det er kommunestyremøte i Nordreisa neste uke, 4. februar. På sakslista er en orienteringssak om «Tilpasning av driften i helse og omsorgssektoren til eksisterende økonomisk ramme». Saken dreier seg i stor grad om reduksjon og endring i kommunens tilbud til unge funksjonshemmede. Når det legges fram som orienteringssak, innebærer det at ordfører mener det ikke skal vedtas av kommunestyret, men er avgjort av kommunedirektøren.

Det kommunestyret skal orienteres i om denne saka, er blant annet flere tiltak som endrer tjenestetilbudet for mange av våre funksjonshemmede, som overgang fra langturnus til ordinær turnus, flytting til nye bolig, endring av tilbudet fra BPA til sykehjemsplass, fjerning av nattevakt, - og i februar skal det være «dialog» med Reisa Vekst om dagtilbudet flere av beboerne har der.

Disse tiltakene er tatt opp i en rekke saker i Helse- og omsorgsutvalget før jul. Der er mange beregninger og tall. Men det er lite vurderinger av lovlighet, jfr. at heller ikke funksjonshemmede ungdommer kan fratas tilbud, tvinges til å flytte, eller nektes BPA dersom de har rett til det. Det står ikke at tiltakene er vurdert opp imot kvalitet. Et raskt googlesøk finner en rekke rapporter som sier at langturnus er en god turnus for både brukerne og de ansatte, men dette drøftes ikke i saksframstillingene. Det er klare politiske vedtak i Nordreisa om at vi ønsker heltidsstillinger. Omleggingen av turnusen vil gi stor økning i deltid i små stillinger. Dette drøftes heller ikke. Det er velkjent at pårørende til barn med funksjonsnedsettelse opplever mange kamper, frustrasjoner og slitsomme prosesser. Dette ser også ut til å være slik i denne saken, jfr. medieoppslag, spørsmål i kommunestyret og en saksframstilling som synes å sette likhetstegn mellom informasjon om allerede fatta vedtak, og reell medvirkning i prosesser.

Ut ifra vedtaket Arbeiderpartiet, Høgre og KrF i Nordreisa gjorde i budsjettsaken før jul, har kommunedirektøren politisk dekning for vedtakene vi blir orientert om. Og vi politikere kan beklage og toe våre hender. Men vi kan også velge å ta disse ungdommene sine rettigheter og verdighet, og de foresattes fortvilelse og utmattende kamp på alvor. Dette er unge mennesker. De skal forhåpentligvis være en del av vårt fellesskap i Nordreisa i flere tiår fremover. Det er hvordan de skal ha det i sine heimer og sine hverdager dette dreier seg om. De fortjener mer enn en «orienteringssak» basert på bare regnestykker og ufullstendige prosesser.

Nordreisa SP la fram følgende forslag til vedtak i Helse- og omsorgsutvalget 28. januar: Vi viser til kommunestyrets vedtak i sak 148/20, der det var vedtatt å ha en prosess fram til 1.juli 2021 for tjenestetilbudet, dette gjaldt også for unge ressurskrevende brukere. Vi ber derfor om at tiltakene beskrevet i denne saken utsettes i påvente av dette.

Det må fremmes sak for kommunestyret der tilbudet til denne brukergruppen vurderes helhetlig, med basis i gode faglige og langsiktige løsninger, kontrollert ressursbruk og gode tillitsskapende medvirkningsprosesser.

Vi har håper å få med oss et samla kommunestyre på dette.