Skal redusere sykefraværet

NAV tar grep for å redusere sykefraværet.

TILTAK Leder Anne-Elise Lyngdal i NAV Lyngen tar grep for å redusere sykefraværet.  Foto: Arne Teigen

nyheter

- Vi vil fra 15. mars praktisere aktivitetskravet ved åtte ukers sykefravær, forteller leder Anne-Elise Lyngdal i NAV Lyngen.

Dette betyr at den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig, og senest innen åtte uker, for fortsatt å ha rett til sykepenger. 

Troms har i mange år vært ett av fylkene med høyest sykefravær i landet. 

Gode erfaringer

Hedmark som først var ute med innføring av aktivitetsplikt. Fylket kan vise til gode erfaringer, blant annet er sykefraværet redusert med ti prosent. Nå følger resten av landet etter.

Et ”sovende” regelverk skal fra midten av mars praktiseres etter lovens bokstav.

- Vi vil følge lovverket, som sier at for å få rett til sykepenger, skal man så tidlig som mulig og senest innen åtte uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. I første omgang kan det være aktuelt med 20 prosent-stilling, selv om målet på sikt er 100 prosent.

NAV Troms har erkjenner at unntaksbestemmelsen ved åtte uker brukes for ofte.

Helsefremmende

- Hva blir konsekvensene for sykemeldte?

- Han eller hun skal være i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen åtte uker, for å få rett til sykepenger. Det er sjelden at sykdomstilstander er av en slik grad at det hindrer all deltakelse i arbeid.

Lyngdal påpeker at de fleste har mulighet til å delta noe i arbeidslivet. Hovedmengden av sykmeldinger er forårsaket av diagnoser som lettere psykiske lidelser samt muskel- og skjelettplager. 

NAV-lederen minner om at forskning viser at arbeid er helsefremmende. Langvarig sykefravær reduserer sjansen for å komme tilbake til arbeidslivet. Det å være i arbeid er en viktig faktor for å bekjempe frafall, sosial utstøting og fattigdom. 

Samspill

Arbeidsgiver, arbeidstaker og lege har ansvar for å avklare mulige løsninger, slik at flest mulig kan delta i arbeid. Samspillet mellom disse tre er nøkkelen for å få ned sykefraværet.

- I tilfeller der NAV ikke kan se at det er medisinske forhold eller forhold på arbeidsplassen som hindrer deltakelse i arbeid, vil sykepengene stanses, sier Lyngsdal. 

Anne-Elise Lyngdal forsikrer at NAV vil ikke frata sykepenger der sykdom er til hinder for all deltakelse i arbeidslivet. 

Sju prosent fravær

Lyngen kommune hadde i tredje kvartal i fjor sju prosent sykefravær.

Til sammenligning har Kåfjord 5,8, Storfjord 7,0 og Nordreisa 7,4 prosent.

I Troms ligger fraværet på 6,3 prosent, mens Finnmark har 6,9 prosent. På landsbasis er sykefraværet på 5,5 prosent.