- Statskog må vente

Ber Statskog avvente samerettsutvalget i Nordreisa

NSR ber Statsskog vente på samerettsutvalgets beslutning. 

Rolf Johansen og Silje Moutka fra Norske Samers Riksforbund. 

nyheter

Norske Samers Riksforbund mener Statskog forsøker å legge store restriksjoner på lokalbefolkningens bruk av utmarksområder i Nordreisa. Dette skjer samtidig som at samerettsutvalget arbeider med rettighetsavklaring for lokalbefolkningen fra Troms og sørover.

- Statsskog burde respektere at arbeidet knyttet til samerettsutvalget skal i gang,  sier sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Nordre valgkrets Silje Karine Muotka i en pressemelding.

– Mange i Nordreisa føler at det nå skjer en innskrenkning i lokale fiskeres fiskerettigheter, og jeg mener at dette er stort et brudd på en fiskerett befolkningen har etter alders tids bruk, sier Muotka.

Generasjoner

Hun mener mange i Nordreisa opplever at forsøket på å innføre fiskekortavgifter for lokale fiskere er et stort brudd på en fiskerett befolkningen har gjennom årtier.

– Det er snakk at om at kvinner og menn som i generasjoner har fisket og brukt elva i Reisadalen, plutselig mister muligheten til å gjøre dette uten å måtte søke om tillatelse fra staten.  Statskog kjører over lokalbefolkningens fiskerett, og det er helt uakseptabelt i lys av de rettighetskartleggingene som er nødvendig i Troms. Dette oppleves som urettmessig og urimelig ovenfor den lokale bruken, sier Muotka.

Støtte

Muotka får støtte fra sin partikollega Rolf Johansen (NSR). Johansen sier at de historiske rettighetene til dette vassdraget er ubestridelige, og drar sammenligninger til Svartskog-saken i Kåfjord, der Høyesterett konkluderte med at bygdefolket hadde eiendomsretten til utmarksområdet.

- Saken i Nordreisa har svært mange likhetstrekk med Svartskog-saken. Også her har samer, kvener og andre som har brukt elva og utmarka historiske rettigheter til bruken. Vi støtter dem i denne kampen, og henstiller Statskog nå å avvente arbeidet i kjølvannet av samerettsutvalget. Her har lokalbefolkningen retten på sin side, sier Johansen.

Bekymret

-Jeg er bekymret for situasjonen når det gjelder lokalbefolkningens rett til utmarksbruk, sier Muotka som også er opptatt av statens og fylkesmannens pågående arbeid med å frede skog i Øvre Reisadalen.

– Dette vil legge begrensinger på lokalbefolkningens bruk av arealene i området. Dette skaper også stor bekymring blant befolkningen i området sier Muotka.

Bekymringene handler blant annet om at mulighetene til å sette skillegjerder for beitedyr i området vil kunne begrenses, samt at adgangen til ferdsel i området også vil kunne begrenses.

-Disse sakene er sammensatte, og har lang forhistorie sier Muotka som mener at Staten og Statsskog må ha respekt for arbeidet med samerettsutvalget. Det er på tide at samerettsutvalget prioriteres mye høgere fra sentralt hold, eksemplene fra Nordreisa viser dette med all tydelighet mener Silje Karine Muotka (NSR).