Studentforening beklager eddikstunt som gikk galt i Trondheim

foto