Plan –og driftsstyret i Storfjord kommune har vedtatt at et reguleringsplanforslag for Oldersletta boligfelt skal legges ut på 1.gangs høring og offentlig ettersyn.

Reguleringsområdet ligger inntil Hatteng Sentrum. Fristen for å komme med innspill er 13.september i år.

27 nye boligtomter

Planforslaget er utviklet i samarbeid med Høgtuns Plankontor AS, og inkluderer en utvidelse av eksisterende boligområde Oldersletta tilstøtende Storfjord Rådhus. I planforslaget inngår 13 eksisterende –og 27 nye boligtomter. I tillegg tilrettelegges det for tre, fire omsorgsboliger. Det er også avsatt et område for rus/psykiatri, samt et lite område for eksisterende campingplass til en eventuell utvidelse.

Planforslaget i sin helhet kan sees på kommunens nettsted.

Kvikkleire

Området ligger nært Kitelva, og grunnforholdene består av elve-/bekkeavsetning. Dette i følge NGUs løsmassekart.

Slike avsetninger ansees ikke som farlig, men det kan ligge ustabile masser under disse. Kunnskapsgrunnlaget betraktes per i dag ikke som godt nok, og det er derfor bestilt geoteknisk vurdering, heter det i planbeskrivelsen.

Hele Hatteng-området ligger også i aktsomhetsområdet til Norges Vassdrags -og Energidirektorat (NVE) for flom. Her er Sweco leid inn for å utrede flomfaren.

Som et avdempende tiltak er det lagt inn en forbygning langs Kitdalselva. I planforslaget er lekeplassen og campingplassen dessuten innenfor 30 meters belte for flom.