Konsekvensene av potensielle fjellskred fra Jettan og Indre Nordnes blir atskillig mindre enn hva kommunene rundt Lyngenfjorden tidligere fryktet.NGI har på oppdrag fra NVE utarbeidet nye farekart for oppskylling av flodbølger.

I en rapport fra 2008 ble oppskyllingshøyden beregnet til inntil 25-45 meter for Lyngseidet og Karnes, noe som skapte mye negativ oppmerksomhet for Lyngen kommune. Nå er nye beregninger for 1000-årsskred nede på ti meter på Lyngseidet og sju på Karnes.

Mer nyansert

For planlegger Daniel Høgtun i Lyngen kommune er dette gode nyheter.

– Den nye rapporten er mer nyansert. Tidligere var det mer fokus på et mulig verste scenario, noe ville blitt svært dramatisk for spesielt Lyngseidet-området.

– Hva betyr den nye rapporten?

– Bygninger kan føres opp nokså problemfritt rundt Lyngenfjorden. Områder hvor det allerede er infrastruktur, kan utnyttes bedre. En mindre flodbølge er det enklere å bygge fysiske tiltak mot. Molo kan være et alternativ, sier Daniel Høgtun.

Planleggeren påpeker at kontinuerlig overvåking av Jettan og Indre Nordnes fortsetter. Revdalsfjellet overvåkes periodisk ved bruk av satellitt.

Mindre volum

NGI opplyser i rapporten at skredvolumet varierer fra 0,8 til 6 millioner kubikkmeter.

Det er utviklet ny metodikk, som tar mer hensyn til usikkerhet i ulike faktorer som har betydning for flodbølger og oppskyllingshøyder. Dette gir lavere tall enn tidligere. Båndlagte areal er betydelig redusert sammenlignet med analysen fra 2013.

NGI forklarer dette med at det er estimert mindre volum fra Jettan. Videre er det tatt mer hensyn til usikkerhet i alle ledd.

– Dette gjør det mulig å unngå at konservative antakelser får unødvendig stor vekt, understreker NGI.

NGI viser til at moloer, voller, diker og andre bølgedempende tiltak kan redusere konsekvensene av en flodbølge. Høyden på disse kan variere i forhold til hva man vil dimensjonere mot.