Årets tildeling av IMDi-midler (Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet) utgjør 451.000 kroner og det totale søknadsbeløpet var på 807.236 kroner.

- Troms fylkeskommune har økt sitt bidrag til ordningen med 150.000 og styrker dermed ordningen med tilsammen 208.700, sier flykesråd Mariam Rapp.

Søknadene fordeler seg med 10 søknader til drift av innvandrerorganisasjoner og 44 søknader for tilskudd til frivillig virke. Det er mange god søknader og tilskuddene vil være med på å utløse stor aktivitet i fylket.

- Det er viktig at alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å delta i fellesskapet. Slike tiltak skaper forståelse og vennskap på tvers av etniske skillelinjer. På denne måten bidrar tilskuddene til å forhindre rasisme og fremmedhat, sier Rapp.

Formålet med ordningen er å bidra til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet lokalt og å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for innvandrere. Tilskuddet skal bidra til å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen.