Stadig oftere opplever Statens Vegvesen at gjerder settes opp for nært riks -og fylkesveiene. Dette uten gitt tillatelse. I et brev sendt til kommunene, deriblant de i Nord-Troms, minner vegvesenet på regelverket:

Tre meter

Det er nemlig ikke lov å sette gjerdet nærmere vegen enn vegens eiendomsgrense, og aldri nærmere nærmere vegen enn tre meter fra veikanten (hvitstripa).

Minsteavstanden på tre meter gjelder også for gjerder satt opp for å holde husdyr vekk fra veien. Dersom gjerder er ulovlig oppsatt kan Statens Vegvesen kreve å få disse fjernet eller flyttet på eiers regning og risiko.

Reglene står nærmere beskrevet i veglovens paragraf 44, 45 og 47.

Piggtråd ikke lov

Videre er det forbudt med piggtråd på gjerder langs offentlig vei.

- Vi ber alle som har piggtrådgjerder langs veien om å fjerne disse umiddelbart, de er til stor risiko og fare, spesielt for myke trafikanter, skriver vegvesenet.

Det kreves også at gjerder er satt opp i forsvarlig forstand. Eldre gjerder hvor deler er skadd må disse delene byttes ut. Forfalte gjerder som ikke lengre er i bruk bes fjernes.

Utfører kantklipp

Statens vegvesen vedlikeholder ikke bare veien, men bedriver også kantklipp, vedlikehold av stikkrenner, grøfting og rydding av skog. Kantklipp skjer normalt to ganger i sesongen. Forfalne gjerder som ligger i veigrøft kan skade utstyr og maskiner og i tillegg føre til at den nødvendige klippen ikke blir gjennomført.

Gjerder som ikke er satt opp i henhold til regler kan dessuten skade trafikanter, spesielt gående og syklende.