Lyngen havner på topp i kommunebarometeret:

– Vi har et bevisst fokus på kvalitet og økonomi

Fem av seks Nord-Troms kommuner har utviklet seg til det bedre i 2019.

FORNØYD: Rådmann i Lyngen, Stig Kjærvik kan glede seg over at Lyngen gjør det best av Nord-Troms kommunene. Foto: Arne Teigen. 

IKKE OVERRASKET: Kvænangen har det sjuende beste barnehagetilbudet i Norge. I alle fall ifølge årets kommunebarometer. Det overrasker ikke konstituert rådmann Bjørn Ellefsæter. Foto: Isabell Haug. 

TOTALRANGERING NORD-TROMS:
  • Lyngen: 174.plass
  • Kvænangen: 319.plass
  • Skjervøy: 322.plass
  • Kåfjord: 324: plass
  • Storfjord: 331. plass
  • Nordreisa: 345. plass
  • Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2018. De endelige tallene presenteres i juni.
  • Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent.
  • En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter.
  • Kilde: Kommunal Rapport.
pluss

De foreløpige tallene i Kommunebarometeret 2019, viser at fem av seks Nord-Troms kommuner har steget i rangeringen i forhold til 2018.

Barometeret laget av Kommunal Rapport, består av 12 ulike sektorer som vektlegges forskjellig. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi.


VARAORDFØRER I KOMMUNEN:

Glad avvikene ble avdekket

Varaorfører og leder for Helse- og omsorgsutvalget, Olaug Bergset, sier det er synd det måtte et tilsyn til før avvik ble tatt tak i.

 

Best i Nord-Troms

Basert på en totalvurdering kommer Lyngen kommune best ut, på 174.plass blant alle landets 422 kommuner.

Det setter rådmann i Lyngen, Stig Kjærvik, pris på:

– Vi er veldig godt fornøyd. Det går riktig vei, og vi må jo bare skryte av alle enhetslederne som har holdt sine budsjetter og gjør en fremragende jobb. Dette viser at de grepene vi gjør i vår organisasjonsutviklingsprosess virker, sier han.

«Nest best» i regionen etter Lyngen er Kvænangen, som er rangert på en foreløpig 319.plass.

Hva er det som skiller Lyngen fra de andre Nord-Troms kommunene, dere er jo ganske mange plasser bedre?

– Jeg kan ikke uttale meg om de andre, men vi har i alle fall et bevisst fokus på kvalitet og økonomi – for vi ser at det gir resultater. Også kan det jo være enkelthendelser for alle kommuner som trekker ned, som man ikke rår over fra år til år. Men Lyngen har lenge hatt en grei rangering og i år er det ekstraordinært godt. Det kan vi glede oss over, samtidig som vi skal satse på at vi klarer å forbedre oss i årene som kommer.


– Festen er slutt

Rådmann Stig Kjærvik orienterte onsdag formannskapet i Lyngen om budsjettet for 2019 og økonomiplanen fram til 2022.

 

– Overrasker meg ikke

Kvænangen og Kåfjord kommuner har begge forbedret seg på hele ni av 12 punkter fra 2018.

Kåfjord er tredje best i landet under kategorien «sosialtjeneste». Kommunen er også god innen barnevern og kultur, med henholdsvis 43. og 14.plass.

IKKE OVERRASKET: Kvænangen har det sjuende beste barnehagetilbudet i Norge. I alle fall ifølge årets kommunebarometer. Det overrasker ikke konstituert rådmann Bjørn Ellefsæter. Foto: Isabell Haug. 

 

Kvænangen er sjuende best i landet innen sektorene helse og barnehage.

– At vi er god innen barnehage, det overrasker meg ikke i det hele tatt. Der har det over mange år vært jobbet med kvalitetsarbeid og faglighet. Her har lederne i barnehagene de senere år gjort en bra jobb, roser konstituert rådmann, Bjørn Ellefsæter.


Disse barna har vært mer ute enn inne

Prosjektet med å ha en egen utegruppa i Polarstjerna barnehage har vært en stor suksess.

 

Han forteller at han ikke har fått lest undersøkelsen enda, og at han heller ikke er sikker på hvilke kriterier som ligger bak hver enkelt vurdering. At kommunen scorer bra på kategorien helse, har med legedekning og gjøre.

– Vi har lenge hatt brukbart få vakanser, som igjen gjør at vi bortimot alltid har kort ventetid her. Kommuneoverlegen vår er dessuten en stabil og stødig ressurs som antakelig drar opp poengsummen, sier han.

Kulturen daler

Der Kvænangen har mest forbedringspotensiale er blant annet i kategorien barnevern, saksbehandling og kultur.

– Innen kultur har vi de senere år hatt mange vakanser. Nå har vi så og si ikke ressurser i det hele tatt, og da kommer den dårlig ut, sier han.

Dårligst utvikling

Storfjord er kommunen i Nord-Troms med dårligst utvikling, og har falt 19 plasser på tabellen siden i fjor. Ordfører i kommunen, Knut Jentoft er selvfølgelig ikke glad for nyheten.

– Vi har vanligvis gjort det bra på helse og omsorg, skole og barnevern, viktige sektorer å gjøre det bra på. Hvis det er noen områder vi gjør det dårlige på, må vi sjekke det opp og det vil vi selvsagt gjøre, sier han.

SKAL SE PÅ DET: Knut Jentoft, ordfører i Storfjord kommune sier de skal se på områdene Storfjord scorer lavt på.   Foto: Torbjørn O. Karlsen

 

Ordføreren legger imidlertid merke til at kommunebarometeret viser ganske store variasjoner fra år til år.

– Jeg har vanskelig for å tro at nivået på tjenestene vi leverer spretter opp og ned hele tiden. Når man driver kommune så har de forskjellige sektorene jevn ressurstilgang, med de samme menneskene stort sett.

– Ikke nødvendigvis bedre

Ordføreren påpeker også et annet moment etter lesing av kommunebarometeret:

– Det hevdes at store kommuner er robuste og at en robust kommune igjen har best kompetanse og gir beste tjenester for innbyggerne. Men ut fra tallene å lese ser man at dette er spredt alle veier. Det er ikke sant at en stor kommune automatisk er bedre. Det kunne ha vært interessant å sammenlikne våre kommuner med for eksempel Tromsø, sier han.