Vi trenger et samisk språkløft

Gratulerer til alle innvalgte i alle kommunestyrer. De neste fire årene skal dere jobbe for det beste for oss i Nord-Troms. Det er såklart stor spenning knyttet til valg og til nytt styre.
Sandra Márjá West
  • Alder: 27
  • Yrke: festivalsjef for Riddu Riđđu Festival
  • Bosted: Olmmáivággi, Gaivuotna
  • Skriver helst om: Urfolksrett og rognbollesuppe
meninger

Selv lurer jeg på hvilke ambisjoner kommunestyret i Kåfjord har for samisk språk. Derfor har jeg gått gjennom alle valgprogrammene i kommunen.

Den store valgvinneren Arbeiderpartiet fikk 8 representanter i kommunestyret, de har inngått samarbeid med Høyre. Ap vil vil “styrke og utvikle samisk og kvensk tilbud i skolene og barnehagene” og “jobbe for at alle elever i Kåfjordskolen får et likt undervisningstilbud for samisk språk”. Jeg håper at dette betyr at alle skal ha en like god samiskundervisning, uavhengig av hvor de bor, og om de har samisk som 1. eller 2. språk, til tross for at det ikke uttrykkes klart i programmet. Den politiske plattformen er ikke publisert, men jeg håper den har gode tiltak for samisk språk.

Det er høyst uklart hva Høyre og Fremskrittspartiet mener om samepolitikk, for det nevnes ikke i programmet i det hele tatt. Enten har de ingen ambisjoner eller så har de glemt å skrive dem ned. Miljøpartiet de grønne er det eneste partiet som har laget valgprogram på samisk. Dessverre har de ikke nevnt samisk språk en eneste gang i teksten, så det er vanskelig å vite hvilke mål de har for samisk språk i Kåfjord, selv om de tidligere har vært forkjempere.

Senterpartiet er det partiet i Kåfjord som nevner samisk flest ganger i sitt valgprogram. De vil ha “språkbad som tilbud i samisk, kvensk og finsk i barnehager og skoler” samt “opprettholde ordningen med stipend til elever på videregående skole med samisk i fagkretsen". Dette synes jeg er viktige prioriteringer. Det viser seg at både stipendordninger og sterke språkmodeller med språkbad har god effekt for å styrke samisk språk. Med fire representanter er Sp det nest største partiet i kommunestyret.

Krf vil at “samiskundervisning i barnehage og skole [skal] være en frivillig orden, men at tilbudet skal være kvalifisert pedagogisk undervisning”. Her er jeg rett og slett ikke sikker på hva de mener. Mener de at samiskundervisning ikke er frivillig i dag? Heldigvis er de opptatt av kvalitet i undervisningen.

Jeg konkluderer med at mange har gode intensjoner, selv om ikke alle er like flinke til å fortelle hvordan de skal oppnå et sterkt samisk språk i Kåfjord. Også er det noen som ikke har flagget hva de mener, det kan enten bero på at de har prioritert det bort eller glemt å nevne det.

Kjære kommunestyre, benytt urfolksspråkåret 2019 til å gjøre et løft for det samiske språket i Kåfjord. Vi trenger samiskspråklige fagfolk i kommunen, og da er det tidlig innsats som gjelder. Rapporten Hjertespråket (NOU 2016:18) sier at samiskspråklig barnehage er det viktigste enkelttiltaket for å øke andelen samisktalende, foruten samisk språk i hjemmet.

Det er viktig med samiskspråklige pedagoger og assistenter i barnehage, slik at barnas lekespråk også er samisk. Overgangen fra barnehage til skole er viktig. Videre trenger vi flinke samisklærer i skolen. Andre virkemidler som språkbad og språksamlinger har hatt god effekt ved andre skoler. I tillegg må det være godt samarbeid mellom barnehage, skole og hjem.

Ordninger som språkmotiversingsstipend til vgs-elever med samisk og stipend til samiskspråklige som tar utdanning innen barnehage eller grunnskole bør videreføres. Det er gode tiltak, som kan ha mye å si for rekruttering av samiskspråklig fagpersonell til kommunen, og ikke minst for å løfte det samiske språket.

Lykke til med det viktige arbeidet deres!