MENINGER:

– Noen av tunellene i Troms og Finnmark er åpne for syklister, andre ikke

Kommentar til artikkelen om tuneller som er stengt for myke trafikanter.

Kjell Arne Follerås  Foto: Johanne P. Elvestad

meninger

I en artikkelen i avisa 12. juni er det pekt på at Sørkjostunellen er stengt for myke trafikanter, og at gamleveien over fjellet, som ellers kan brukes for gående og syklende, ikke er åpen hele året. Det vil for eksempel gjelde når de første langturssyklistene kommer om våren.


Reagerer på at tunnelen er stengt for myke trafikanter

– Det er jo ingen problem hverken å gå eller sykle i tunnelen.


For øvrig er det slik at noen av tunellene i Troms og Finnmark er åpne for syklister, andre ikke.

Mine tanker og vurderinger om dette tar utgangspunkt i hvordan situasjonen oppleves for syklister som kommer hit, og som ikke er lokalkjent.

Det er i artikkelen pekt på at informasjon om hvordan en kan finne fram som myk trafikant, det er noe «de som ferdes må ha med i kunnskapsbagasjen». Det er også vist til aktuell informasjon på vegkart.no.

Om dette er det mye å si:

  • Informasjonen på vegkart.no gir svært uklar informasjon, etter det jeg nå kan se. Noen steder viser dette vegkartet at det finnes sykkelveier som alternativ til tunellen, f. eks. gjelder dette Sørkjostunellen, Pollfjelltunellen og de to tunellene innerst i Kåfjord kommune. Men det framgår ikke tydelig at tunellene er stengt for syklister og gående. Langt mer problematisk er det likevel at andre tuneller som er stengt og har tilsvarende sykkelveier rundt; - Nordnestunellen, tunellene ved Isnestoften og Talvik og tunellen innerst i Kåfjord i Alta - ikke har noen opplysninger om dette på vegkart.no. Her viser kartet at det ikke er noen alternativ sykkelvei og en vil dermed anta at en har lov til å sykle, noe som ikke er tilfelle. Så den nevne «kunnskapsbagasjen» blir ved bruk av vegkart.no svært lett – og kan ikke brukes.
  • Jeg har erfart at flere av disse sykkelveiene rundt tuneller ikke blir vedlikeholdt på en slik måte at de alltid er farbare. Det gjelder særlig på vår/forsommer, og det er uklart om noen har ansvar for vedlikehold på alle disse. Det gjelder særlig rundt Pollfjelltunellen og de to tunellene innerst i Kåfjord kommune. Dette er områder hvor det raser stein og sand og leire ned på veien, særlig om våren, slik at veien kan være stengt over lengre tid. Om en forsøker å få kunnskap om hvorvidt disse veiene er åpne, har jeg erfart at en ikke får svar noe sted.
  • I tillegg er det for de stengte tunellene slik at det ved innløpet til tunellen er skilta at de er stengt for syklister og gående. Men de aktuelle sykkelveiene rundt er ikke merka på noe vis, slik at ukjente syklister ikke vil få informasjon om det er lovlig mulighet til å komme videre. De må velge om de skal ta en sjanse på en sti/veg som går på siden av tunell-løpet, sykle ulovlig gjennom tunellen eller snu. Dette ser ut til å gjelde nokså generelt i Troms. I Nordland – der det er svært mange tuneller – er de to «ulovlige» tunellene på E6 godt merka for syklister med omkjøringveier. De øvrige tunellene på E6 i Nordland er lov å sykle.

Jeg vet ikke hvorfor man i Troms og Finnmark ønsker å legge dårlig til rette for syklister uten lokalkunnskap – og peke på at informasjonen må de samle på forhånd sjøl. Særlig når det viser seg ganske umulig å få tak i slik informasjon. Dersom informasjonen og tilrettelegginga for bilister hadde vært like dårlig, hadde nok endringene kommet i løpet av få dager!

Kan ikke noen gjøre noe for å endre dette?