MENINGER:

Ullsfjordforbindelsen – feil fra «Nordlys»

«Nye beregninger av samfunnsøkonomien i UFB basert på våre trafikktall, vil gi helt andre, og positive verdier for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.»
meninger

Det hender vi må korrigere informasjon fra Vegvesenet og «Nordlys». Nylig måtte vi rette opp innholdet i en såkalt faktaboks om UFB i en artikkel fra Vegvesen Nord. Denne gangen gjelder det «Nordlys» oppslag etter sist torsdags pressekonferanse om UFB.

Der har tydeligvis journalisten snakket mer med St Vegvesen enn han har lyttet til/lest budskapet fra Regionrådet, Lyngen kommune og UFBAS. Han skriver at» Statens Vegvesen flere ganger har gitt prosjektet tommelen ned, senest i desember i fjor.» Fakta er at St. Vegvesen sa ja til UFB i 1994/95 endog med to fergekaier og noen kilometer vei i tillegg. I 2018 la prosjektgruppen fram Regional plan for UFB. De sa intet for/mot, men vi vet at de var positive til prosjektet og klar til å videreføre planleggingen. I 2020 kom KVU Innfartsvei Tromsø. Der blir UFB selvfølgelig ikke foreslått som E-vei fra sør (for ordens skyld er UFB fylkesvei fra nordøst). I mars 2019 vedtok Troms Fylkesting enstemmig å videreføre planleggingen av UFB.


Ullsfjordforbindelsen:

Anslo dobbelt så høye trafikktall som Vegvesenet: – Vi har kjempetro på at en reguleringsplan vil bli vedtatt

Statens Vegvesen hadde beregnet at 950 trafikanter daglig ville ferdes over en eventuell Ullsfjordforbindelse. I ny markedsundersøkelse er tallet anslått å være 1.681.


Trafikktall

Litt nedenfor skriver «Nordlys»: «Innen 2050 vil en fergefri forbindelse øke trafikken med 50% til 1000 kjøretøy på strekningen hver dag.» Det korrekte tallet er 2215 kjøretøy daglig i 2050, allerede år 1 vil trafikken være 1068 biler og 1681 etter ti år.

Investering i UFB

Deretter påstås at investeringene kan komme opp i 4,5 MRD kroner. Det finner vi ingen dekning for. KVU-prosjektet snakker om 4,2 MRD, men det inkluderer «ny trasé over Breivikeidet» og oppgradering av strekningen Kjosen-Lyngseidet. I artikkelen nevnt i første avsnitt bruker Vegvesen Nord et tall på 3,2 MRD kroner. Da begynner tampen å brenne, men tallet er inkludert moms som byggherren får tilbake. Uten moms nærmer vi oss 2,5 MRD, et beløp som inkluderer 455 mill kroner til overskridelse, uforutsett etc. Det er rimelig realistisk.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Journalisten synes opptatt av å spre budskapet om UFBs lave samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Da må vi minne om at selve grunnlaget for beregning av denne lønnsomheten er korrekte trafikk/transportprognoser (se illustrasjon). Vegdirektoratets leder for dette området, Oskar Kleven, sier: Hvis trafikk/transportprognosene er feil blir beregninger av samfunnsøkonomien meningsløs. Det betyr at de samfunnsøkonomiske resultater beregnet på grunnlag av Vegvesenets trafikktall er altfor lave! Nye beregninger av samfunnsøkonomien i UFB basert på våre trafikktall, vil gi helt andre, og positive verdier for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nå vet vi også at UFB, enda bedre enn før, kan finansieres med bompenger, fergeavløsningsmidler og rassikringsmidler. UFB er selve Nordområdeveien, landsdelens beste vegprosjekt.