DEBATT:

Er det virkelig utbyggingsprosjektet på Moan som bør evalueres?

Rune Benonisens kommentar til forslag fra Nordreisa SV. 

– Er det virkelig utbyggingsprosjektet på Moan som bør evalueres, spør leder for oppvekst- og kulturutvalget Rune Benonisen.  

meninger

Nordreisa SV, ved Siv Elin Hansen, fremmer gjennom Framtid i Nord (nettutgave 01.05.2021) et forslag om at planarbeidet som nå foregår for utvidelse av Moan skole må gjennom en ekstern evaluering. Begrunnelsen er at et tidligere byggeprosjekt, i dette tilfellet ombygging av Høgegga barnehage, ikke har blitt levert i henhold til bestillingen.


SV krever ekstern gjennomgang av Moan skole-utbygging

– Akkurat nå er det vanskelig å ha tillit til arbeidet som er gjort, sier Siv Elin Hansen (SV).


Hva Siv Elin Hansen og SV mener med ekstern evaluering er ikke tydelig presisert gjennom artikkelen. Men hvis de mener at byggeprosjekter må ha kontinuerlig kvalitetssikring så er det nok ingen som er uenig. Det er en selvfølge. Ingen ønsker å bygge verken mer eller mindre enn det behovet en har. Og det er svært viktig å holde seg innenfor de rammene som politisk myndighet faktisk vedtar.

Utbygging av Høgegga barnehage brukes, slik jeg forstår artikkelen, som eksempel på hvor galt det kan gå. Vedtak om oppstart av planlegging av denne barnehagen ble gjort i oppvekst og kulturutvalget og kommunestyret hhv i november og desember 2017. Prosessen fra disse vedtakene og fram til kommunestyret gjorde investeringsvedtak i desember 2019 kjenner ikke jeg til. Men, det er ikke usannsynlig at det på ett eller annet tidspunkt er vedtatt et mer detaljert behovsgrunnlag for utbyggingen, kanskje også politisk? Dette vet kanskje Siv Elin Hansen, som jo selv var leder i oppvekst- og kulturutvalget gjennom hele planprosessen for Høgeggaprosjektet, og altså politisk ansvarlig for blant annet barnehagene. Vi får tro at opplysningene om hvordan den byggeprosessen har foregått legges fram for kommunestyret slik at vi kan forstå hva som har skjedd. Da er det mulig å ta lærdom, om ikke annet.

Selv om jeg, og kanskje resten av kommunestyret, vet lite om tidligere byggeprosesser så kan jeg gi SV og øvrige lesere en oversikt over hvordan prosjektet med planlegging for utbyggingsprosjektet for Moan har foregått. Så kan enhver gjøre seg opp en mening om det er det nye prosjektet eller det gamle som trenger en evaluering. Jeg vil bare belyse det faktum at i det nye prosjektet har det vært løpende kvalitetssikring, ekstern fagkompetanse, stor grad av medvirkning, mange avveininger og politiske vedtak underveis – noe som er en selvfølge i et så stort prosjekt.

Planprosessen startet etter vedtak i kommunestyret med å beskrive grunnlaget for bestillingen av planarbeidet og for prosjektet som sådan. Et svært viktig grunnlag for skole- og barnehageutbygging er forventet framtidig elevtall. Særlig i en tid hvor vi står midt opp i ganske store endringer i barnetall. Administrasjonen og oppvekst og kulturutvalget gjorde et så grundig forarbeid som mulig ut fra de opplysningen som var tilgjengelig. Og det ble lagt til grunn en skoleutbygging for et elevtall med en middels-svak framskrivingsmodell. Dette med barnetall fremover er ganske usikkert og mer usikkert jo lengre en ser fram i tid. Planleggingen har ikke tatt utgangspunkt i den mest negative framskrivingen, men har tatt høyde for at det kan være en ganske stor variasjon i antall barn pr kull på nye Moan. Dette er diskutert med konsulentene og i oppvekst og kulturutvalget ved flere anledninger.

Selve planarbeidet har foregått i flere faser. Det er brukt ekstern konsulent gjennom hele arbeidet. Først ble det utarbeidet et areal- og funksjonsprogram. En grundig prosess med mange medvirkende. Dette areal- og funksjonsprogrammet ble behandlet politisk i oppvekst og kulturutvalget. Når dette er vedtatt så legger det veldig mye av premissene for det videre arbeidet. Så det er svært viktig at dette grunnlaget er godt.

I neste fase av prosjektet ble det laget skisseplan som er de første tegningene av hvordan arealene og funksjonene fordeles i et tenkt bygg. Også dette ble behandlet av oppvekst og kulturutvalget og ble lagt til grunn for neste fase – forprosjekt. I forprosjektfasen ble det gjort mer detaljering av skisseprosjektet og det er dette som ble grunnlag for investeringsbudsjett for prosjektet.

Det vi har “på bordet” nå er en plan for utbygging hvor det er tatt hensyn til alle kjente forutsetninger, behov, krav og ønsker, og som er akkurat så stort og har akkurat så mange funksjoner som det trenger å ha ut fra de forutsetningene og innspill underveis. Men - det kan godt hende det vil blir behov for ytterligere endringer, justeringer og tilpasninger etter hvert som prosessen skrider fram. Det er en selvfølge.

Jeg vet ikke om jeg helt skjønner SV sitt budskap i denne saken. De har hele veien vært uenig i prosjektet, men det er vel ikke forsøk på en politisk omkamp? Det er vel heller ikke slik at svak styring av Høgeggaprosjektet i forrige kommunestyreperiode automatisk betyr svak styring og dårlige prosesser på Moanprosjektet? Hvilket av disse prosjektene trenger egentlig evaluering?

Hva er det så SV ønsker å evaluere? Er det ønske om å evaluere om det er behov for utbygging av skole på Moan altså en omkamp på det hele, eller er det å forsikre seg selv om at prosessen gjennom rom- og funksjonsprogram, skisseplanlegging og forprosjektplanlegging er godt nok utført? Skal vi virkelig bruke penger på en ekstern konsulent som skal evaluere det den første eksterne konsulenten har gjort så langt? Er det vanlig?

Hvis SV derimot ønsker sterk styring og kvalitetssikring også videre i prosessen med Moan skole så er jeg veldig enig. Så langt i prosessen er mye godt arbeid lagt ned. Jeg har ihvertfall tillit til at driftsutvalget, byggekommiteen og kommunestyret følger saken tett videre og sikrer at rammene holder og at resultatet blir bra.